A MESSIÁSI KÖNYV

A MESSIÁSI KÖNYV

BEVEZETŐ BESZÉD

37. 1. A látomás, melyet látott, a bölcsesség második látomása, melyet Hénokh látott, ő Járed fia, aki Mahalalél fia, aki Kenan fia, aki Enos fia, aki Szet fia, aki Ádám fia.
2. Ez pediglen azoknak a bölcs beszédeknek a kezdete, amelyeket Felemelt hangon akarok továbbadni és elmondani a föld lakóinak. Halljátok, ti ősatyák, és értsétek meg, ti utódok a megszentelt beszédeket, melyeket a Szellemek Ura előtt fogok előadni!
3. Jobb lenne, ha (csak) az ősatyáknak mondanám el; de az utódok elől sem akarjuk eltitkolni az iagzi bölcsességet.
4. Mostanáig Sosem adott a Szellemek Ura ilyen bölcsességet (egy embernek), amint azt én belátásomnak (és) a Szellemek Ura tetszésének megfelelően kaptam, aki eldöntötte örök életem sorsát.
5. Három képes beszéd jutott osztályrészemül, és felemeltem szavam, hogy elmondjam őket a szárazföld lakóinak.

A/ AZ ELSŐ KÉPES BESZÉD

Az elkövetkező Isten országáról. A boldog igazak lakóhelyeirőL Az angyal-világ tevékenységeiről és boldogságáról
38. 1. Az első képes beszéd. Amikor majd láthatóvá válik az igazak közössége és a bűnösök elnyerik bűneikért büntetésüket, és elűzetnek a szárazföld színéről,
2. és amikor az Igaz megjelenik azok előtt a kiválasztott igazak előtt, kiknek műveit megőrzi majd a Szellemek Ura, és a fény ragyog majd a szárazföldön lakó kiválasztott igazaknak, hol lesz majd akkor a bűnösök lakása, és hol lesz nyugvóhelyük azoknak, akik megtagadták a Szellemek Urát? Jobb volna nekik, ha sosem születtek volna!
3. Ha majd kinyilvánulnak az igazak titkai, akkor a bűnösök elnyerik büntetésüket, és a gonoszakat elűzik a kiválasztott igazak színe elől.
4. Mostantól kezdve nem lesznek többé hatalmasok a föld birtokosai, nem tűnnek majd ki, és még arra is képtelenek lesznek, hogy rátekintsenek a szentek arcára, mert a Szellemek Ura saját világosságát ragyogtatja fel a szentek és a kiválasztott igazak arcán.
5. Megsemmisülnek majd abban az időben a királyok és a hatalmasok, és az igazak és szentek kezeibe adatnak át.
6. Attól fogva egyetlen (gonosz) sem könyörög(het) kegyelemért a Szellemek Urához, mert életük véget ér.
39. 1. Ezekben a napokban leszáll majd a magas menny néhány kiválasztott és szent gyermeke, és magjuk egyesülni fog az emberek fiaival.
2. Azokban a napokban kapta Hénokh a buzgóság és a harag írásait, és a nyugtalanság és döbbenet írásait. „Irgalomban nem lesz részük", mondta a Szellemek Ura.
3. Abban az időben felhő, és forgószél ragadott el a földről, és letett a menny végében.
4. Itt egy másik látomást láttam: Az igazak lakásait és a szentek nyugvóhelyeit.
5. Itt nézték szemeim lakásaikat az angyaloknál és nyughelyeiket a szenteknél; könyörögtek, közbenjáratak és imádkoztak az emberek fiaiért. Az igazságosság úgy folyt előttük, mint a víz, és az irgalom úgy, mint a harmat a földön: így van ez köztük mindörökkön örökké.
6. Azon a helyen szemlélték szemeim az igazságosság és hűség Választottját; igazságosság uralkodik majd napjainkban, és számtalan választott igaz lesz örökre előtte.
7. Láttam lakóhelyét a Szellemek Urának szárnyai alatt. Az összes igaz és kiválasztott tűzfényként ragyog előtte; szájuk telve áldó szavakkal, akjaik a Szellemek Urának nevét dicsőítik, és az igazságosság sosem szűnik meg előtte.
8. Itt kívántam lakni, és lelkem vágyódott az után a lakóhely után. Itt volt már korábban is örökrészem, mivel így határozott rólam a Szellemek Ura.
9. Azokban a napokban dicsértem, és áldó (szavakkal, meg dicsőítő (énekek)kel magasztaltam a Szellemek Urának nevét, mert áldást és magasztalást rendelt számomra a Szellemek Urának tetszése szerint.
10. Jó ideig szemlélték szemeim azt a helyet, és áldottam és magasztaltam, miközben azt mondtam: - Áldott és dicsőített legyen kezdettől fogva és mindörökké!
11. Előtte semmi sem szűnik meg. Ö tudja, hogy mi a világ, mielőtt még létrejött volna, és mi lesz nemzedékről nemzedékre.
12. Téged dicsőítenek a soha nem alvók; dicsőséged előtt állnak, dicsőítenek, dicsérnek és magasztalnak Téged, miközben azt mondják: - Szent, szent, szent a Szellemek Ura; betölti a földet szellemekkel.
13. Itt látták szemeim, (hogyan) áll előtte az összes soha nem alvó, dicsőíti és mondja: - Dicsőített légy, és áldott legyen az Úr neve mindörökké!
14. Akkor arcom átformálódott mindaddig, amíg egyszer csak nem tudtam többé látni.
40. 1. Aztán ezerszer ezret és tízezerszer tízezret számtalan és megszámlálhatatlan tömeget láttam a Szellemek Ura előtt állni.
2. A Szellemek Urának négy oldalán négy arcot pillantottam meg és láttam, akik különböznek a soha nem alvóktól. Megtudtam nevüket; mivel az az angyal, aki velem jött, közölte velem nevüket, és minden elrejtett dolgot megmutatott nekem.
3. Hallottam annak a négy arc (angyal)nak a hangját, amint dicsőítő éneket zengtek a Dicsőség Ura előtt.
4. Az első hang minduntalan a Szellemek Urát dicséri.
5. Hallottam, hogy a második hang a Választottat és azokat a választottakat dicsőíti, akik a Szellemek Uránál laknak.
6. Hallottam, hogy a harmadik hang könyörög és imádkozik a szárazföld lakóiért és közbenjár a Szellemek urának a nevében.
7. Hallottam a negyedik hangot, amint elhárította a sátánokat, és nem engedte meg, hogy a Szellemek Ura elé lépjenek, hogy bevádolják a szárazföld lakóit.
8. Erre megkérdeztem a béke angyalát, aki velem jött, (és) minden elrejtett dolgot megmutatott nekem, és így szóltam hozzá: - K i ez a négy arc, akiket láttam, kiknek szavait hallottam és felírtam?
9. Erre azt mondta nekem: - Az első az irgalmas és tÚrelmes Mikhaél; a második, aki az emberek fiainak összes betegsége és összes sebe fölé helyeztetett, az Ráfaél; a harmadik, aki minden erőt vezet, Gábriel; és a negyediket, aki mindazoknak a bűnbánata és reménye fölé helyeztetett, akik öröklik az örök életet, Fánuélnek hívják.
10. Ez a Szellemek Urának négy angyala, és a négy hangot hallottam azokban a napokban.
41. 1. Ezután láttam a menny minden titkát, hogy miképpen lesz az (eljövendő) ország szétosztva, és hogyan mérik majd meg a mérlegen az emberek cselekedeteit.
2. Ott láttam a (leendő) választottak lakóhelyeit és a szentek lakásait. Ott nézték szemeim, hogyan űznek majd ki onnan minden bűnöst, aki megtagadta az Úr nevét; és hogyan hurcolják majd el őket. Nem maradhatnak ott azon büntetésnek következtében, melyet a Szellemek Ura szab ki rájuk.
3. Ott látták szemeim a villámok és a mennydörgés titkait, a szelek titkait, hogyan oszlanak szét, hogy fújjalak a föld felett, és a felhők meg a harmat titkait. Ott láttam, honnan jönnek ki azon a téren, és abból kifolyólag (hogyan) telik majd meg a föld pora.
4. Bezárt tartályokat láttam ott, melyekből szétosztják majd a szeleket; láttam a jég tartályát és a köd tartályát, és a (köd) felhő öröktől fogva a föld felett nyugszik.
5. Láttam a nap és a hold tartályait, ahonnan kimennek, és ahová visszatérnek; (láttam továbbá) dicsőséges visszatérésüket, amint az egyik elsőbbséget élvez a másikkal szemben; gyönyörű pályájukat, amint nem lépik túl a pályát, semmit sem fűznek hozzá pályájukhoz, semmit sem vesznek el belőle, és megőrzik egymás iránti hűségüket, az eskühöz ragaszkodva.
6. Először a nap lép elő, és fejezi be útját a Szellemek Urának parancsa szerint, és neve hatalmas mindörökké.
7. Ezután (kezdődik) a Hold láthatatlan és látható útja, és útjának futását azon a helyen végzi be éjjel és nappal. Az egyik a másikkal átellenben áll a Szellemek Ura előtt, szüntelenül köszönetet és dicséretet zengnek, mert köszönetük nekik nyugalmat jelent.
8. Hiszen a napnak sok fordulata áldást vagy átkot hoz; és a Hold sétahelye fény az igazaknak, és sötétség a bűnösöknek; (ez) az Úr nevében (történik), aki válaszfalat húzott a fény és a sötétség közé, felosztotta az emberek szellemeit, és az igazak szemellek igazságossága nevében megerősítette.
9. Hiszen sem angyal, sem erőszak nem képes ezt megakadályozni, mert egy bírót jelöl ki mindannyiuk számára, és az mindannyiukat előtte ítéli meg.
42. 1. Minthogy a bölcsesség nem talál helyet, ahol lakjon, a mennyekben kapott lakást.
2. Amikor a bölcsesség eljött, hogy az emberek fiai közt lakjon, és nem talált lakóhelyet, visszatért helyére a bölcsesség, és az angyalok között telepedett le.
3. Amikor az igazságtalanság előlépett tartályaiból, azokra talált, akiket nem keresett, és (olyan szívesen látottként) telepedett le köztük, mint;az eső a sivatagban, és mint a harmat a szomjas földön.
43. 1. Ismét villámokat láttam és az ég csillagait, és láttam, amint mindnyájukat nevükön szólította, és hallgattak rá.
2. Láttam, hogyan mérték meg őket egy igaz mérleggel fényerősségük, Úrméretűk és megjelenésük napja szerint, és hogyan okoz körforgásuk villámokat; (láttam) körforgásukat az angyalok számának megfelelően, és (hogyan) ragaszkodnak az egymás iránti hűséghez.
3. Akkor megkérdeztem az angyalt, aki velem jött, (és) megmutatta nekem a rejtett (titkot): - Mik ezek? 4. Így szólt hozzám: - Jelképes jelentésüket megmutatta nekem a Szellemek Ura. Ezek azoknak a szenteknek a nevei, akik a szárazföldön élnek, és örökké hisznek a Szellemek Urának a nevében.
44. 1. Még mást is láttam a villámokkal kapcsolatban, (történetesen) hogyan száll fel néhány csillag, hogy villámmá váljon, és (új) alakját nem tudja levetni.

B/ A MÁSODIK KÉPES BESZÉD

A messiási ítéletről, és az igazakra és a gonoszakra váró következményeiröL A messiási bíróról
45. 1. Ez a második képes beszéd azokról szól, akik megtagadják a szentek lakóhelyének a nevét és a Szellemek (Urának a nevét).
2. Nem emelkednek majd fel az égbe, és nem jutnak el a földre. Így (alakul) majd a bűnösök sorsa, akik megtagadják a Szellemek Urának a nevét, akik ezért maradnak meg a fájdalom és a szorongattatás napjára.
3. Azon a napon« Választottam a dicsőség trónján fog ülni, és osztályozza (az emberek) cselekedeteit, és számtalan lakóhelyük (lesz). Szellemük megerősödik bensejükben, ha látják Választottamat és azokat, akik szent nevemhez könyörögtek.
4. Azon a napon választottaim között lakom majd, és átalakítom az eget, örök áldássá és fénnyé teszem.
5. Átalakítom a földet, hogy áldássá tegyem, és oda telepítsem választottaimat; de azok, akik bűnöket és gonosztetteket követnek el, ne lépjenek be oda!
6. Mert láttam igazaimat, és üdvösséggel árasztottam el, és magam elé állítottam őket; a bűnösökre azonban már vár nálam az ítélet, hogy eltöröljem őket a föld színéről.
46. 1. Láttam ott azt, akinek ősöreg feje (volt), és feje olyan fehér (volt), mint a gyapjú; mellette (volt) egy másik, akinek az arca úgy néz(ett) ki, mint egy emberé, és arca annyira tele (volt) kedvességgel, mint az egyik szent angyalé.
2. Kérdezősködtem az angyaltól, aki velem jött, és megmutatott nekem minden titkot, a felől az Emberfia felől, hogy ki 6, honnan származott, (és) miért jár ősöreg fejjel.
3. Válaszolt nekem, és így szólt hozzám: - Ez az Emberfia, akié az igazságosság, akinél az igazságosság lakik, és aki kinyilatkoztatja annak minden kincsét, ami el van rejtve mert a Szellemek Ura választotta őt ki, és sorsa a Szellemek Urá előtt jóravalóságban örökre túltesz mindenen.
4. Ez az Emberfia, akit láttál, felállítja a királyokat és a hatalmasokat fekvőhelyükről, és az erőseket trónjukról, megoldja az erősek gyeplőjét, és szétmorzsolja a bűnösök fogait.
5. Letaszítja a királyokat trónjuktól és királyságukból, mert nem magasztalják, nem dicsőítik őt, vagy nem ismerik el hálásan, hogy honnan kapták királyságukat.
6. Eltaszítja az erősek arcát, és szégyenpír lepi be őket. Sötétség lesz a lakásuk, és férgek lesznek lakóhelyükké; nem remélhetik, hogy fel fognak kelni lakóhelyükről, mert nem magasztalják a Szellemek Urának a nevét.
7. Ezek azok, akik a menny csillagait ítélik, és kezüket a Legfőbb ellen emelik fel, letiporják a földet, és rajta laknak, mindazok, akiknek cselekedetei igazságtalanságról árulkodnak, és mindazok, akiknek tettei igazságtalanság, akiknek hatalma vagyonukra (támaszkodik), és akiknek hite olyan istenek felé fordul, amiket saját kezükkel készítettek, miközben megtagadták a Szellemek Urának a nevét.
8. K i lesznek majd űzve gyülekezeteik és azoknak a hívőknek a házaiból, akik még kitartottak a Szellemek Urának neve mellett.
47. 1. Azokban a napokban felszáll majd az igazak imája és az igazak vére a Szellemek Ura elé.
2. Ezekben a napokban majd azok a szentek, akik fent a mennyekben laknak, egyhangúlag könyörögnek és imádkoznak, dicséretet mondanak, hálát adnak és dicsőítik a Szellemek Urának nevét az igazak vére miatt és az igazak imádsága (miatt), nehogy hiábavaló legyen a Szellemek Ura előtt, hogy megtörténjen felettük az ítélet, és nehogy örökre késsen.
3. Azokban a napokban láttam, hogyan ült az Ősöreg dicsőségének trónjára, és felnyitották előtte az élők könyveit és előtte állt egész serege, mely fent a mennyekben és körülötte van.
4. Öröm töltötte el a szentek szívét, mert az igazságosság száma közel volt, az igazak imája meghallgatásra talált, és az igaznak a vére meg lett bosszulva a Szellemek Ura előtt.
48. 1. Azon a helyen láttam az igazságosság kútját, mely kimeríthetetlen volt. A bölcsesség sok kútja vette körül; minden szomjazó ivott belőle, és eltelt bölcsességgel, és az igazaknál, szenteknél és választottaknál volt a lakásuk.
2. Abban az órában az az Emberfia a Szellemek Uránál volt, és kiejtették nevét az Ősöreg előtt.
3. Mielőtt a nap és az (állatövi) jegyek alkottattak, (és) mielőtt a menny csillagai készültek, neve már meg lett említve a Szellemek Ura előtt.
4. Bot lesz az igazak és a szentek számára, hogy rátámaszkodjanak, és el ne essenek; a népek világossága és azoknak a reménye lesz, akiknek szomorú a szívük.
5. Mindnyájan leborulnak előtte, akik á szárazföldön laknak, és imádják és dicsőítik, dicsérik és dicsőítő éneket zengenek a Szellemek Ura nevének.
6. E célból lett kiválasztva és elrejtve (Isten) előtt, mielőtt a világ alkottatott volna, és mindörökké előtte marad.
7. A Szellemek Urának bölcsessége nyilatkoztatta ki őt a szenteknek és az igazaknak; hiszen ő védi az igazak sorsát, mert gyűlölték és megvetették az igazságtalanságnak ezt a világát, és minden cselekedetét és útját gyűlölték a Szellemek Urának nevében; hiszen az ő nevében fognak üdvözülni, és Ö életük megbosszulója.
8. Azokban a napokban lesütik majd szemüket kezük tettei miatt a föld királyai és az erősek, akik a szárazföldet birtokolják; mert félelmük és szükségük napján nem fogják megmenteni lelküket.
9. Átadom őket Választottam kezébe; mint szalma a tűzben, és mint ólom a vízben, úgy égnek majd az igazak színe előtt, és úgy merülnek le a szentek színe előtt, úgyhogy nyomuk sem marad.
10. Szükségük napján nyugalom lesz a földön; arcra borulnak előtte, és nem kelnek fel többé. Senki sem lesz ott, aki kézbe vegye és félemelje őket, mert a Szellemek Urát és Felkentjét tagadták meg. Dicsőített legyen a Szellemek Urának neve!
49. 1. Mivel a bölcsesség vízként patakzik, és a dicsőség sosem szűnik meg előtte Örökkön örökké.
2. Mert hatalmas Ő az igazságosság minden titka felett, és az igazságtalanság árnyékként múlik el, és nem lesz majd tartós. Mivel a Választott a Szellemek Ura előtt áll, és dicsőségre örökkön örökké, és hatalma nemzedékről nemzedékre megmarad.
3. Benne lakik a bölcsesség Lelke és annak a Lelke, aki belátást ad, és a tanítás és erő Lelke és azoknak a Lelke, akik igazságosságban hunytak el.
4. Megítéli majd az elrejtett dolgokat, és senki sem tarthat értéktelen beszédet előtte; mert kiválaszttatott a Szellemek Ura előtt az ő tetszésének megfelelőén.
50. 1. Azokban a napokban változás köszönt a szentekre és választottakra; a nappali fény lakik majd felettük, és dicsőség és tisztelet fordul a szentek felé.
2. A szükség napján baj gyűlik a bűnösökre, és az igazak győzedelmeskednék a Szellemek Urának nevében,, és megmutatja a többieknek, hogy bűnbánatot tartsanak, és felhagyjanak kezük cselekedetével.
3. Nem nyernek tiszteletet a Szellemek Ura előtt, mégis üdvözülnek neve által, fis a Szellemek Ura megkönyörül rajtuk, mert nagy az ő irgalmassága.
4. Igazságos ítéletében, és dicsősége előtt és ítélkezésében igazságtalanság nem állhat meg: Aki (pedig) nem tart előtte bűnbánatot, az el fog pusztulni.
5. - Mostantól kezdve azonban nem akarok (többé) megkönyörülni rajtuk. - mondja a Szellemek Ura.
51. 1. Azokban a napokban a föld visszaadja majd azokat, akik összegyűltek benne, és a Seol is visszaadja, amit átvett, és a Pokol kiadja, amivel tartozik.
2. Ő kiválasztja közülük az igazakat és szenteket, mert közel van megváltásuk napja. A Választott ül majd azokban a napokban trónomon, és a bölcsesség minden titka napvilágra kerül szájának gondolataiból, mert a Szellemek Ura adta neki, és dicsőítette meg őt.
4. Azokban a napokban a hegyek úgy ugrándoznak majd, mint a kosok, és a dombok úgy szökellnek, mint a bárányok, melyek jóllaktak tejjel. Mindnyájan angyalok lesznek a mennyben.
5. Arcuk örömtől fog ragyogni, mert azokban a napokban félmagasztosult a Választott, a föld örülni fog, az igazak laknak rajta és a választottak járnak-kelnek rajta.
52. 1. Azok után a napok után azon a helyen, ahol az elrejtett (titokról) szóló összes látomást láttam - ugyanis forgószél ragadott el, és vitt nyugatra -,
2. ott látták szemeim az ég összes elrejtett dolgát, mely a Földön következik be: egy vashegyet, egyet meg rézből, egyet ezüstből, egyet aranyból, egyet puha Fémből és egyet ólomból.
3. Akkor megkérdeztem az angyalt, aki velem jött, miközben azt mondtam:— Milyen dolgok ezek, amiket elrejtve láttam?
4. így szólt hozzám: - Mindaz, amit láttál, Felkentje uralmá(nak bizonyítéká)ul szolgál, hogy hatalmas és erős legyen a Földön.
5. A békének az az angyala így válaszolt nekem, miközben azt mondta: - Várj egy kissé, és kinyilatkoztatást kapsz minden titokról, amit a Szellemek Ura ültetett.
6. Azok a hegyek, melyeket szemeid láttak, a vashegy, a rézből, az ezüstből, az aranyból, a puhaFémből és az ólomból való, mind olyanná lesz a Választott előtt, mint a viasz a tűz színe előtt, és mint a víz, mely Felülről azokra a hegyekre Folyik le; elgyengülnek lábai előtt.
7. Azokban a napokban egyikük sem menekül meg, sem arany, sem ezüst árán nem Futhat el egyikük sem.
8. Nem lesz háborúhoz alkalmas vas, sem mellvért (készítésé)re vasháló. Ércre nem lesz szükség, ónt sem használnak, és szükség sem lesz rá, s az ólmot sem keresik.
9. Mindezek a dolgok megsemmisülnek, és eltörlik őket a Föld színéről, mert megjelenik a Választott a Szellemek Urának színe előtt.
53. 1. Ottan egy nyílt torkú völgyet szemléltek szemeim, és mindnyájan, akik a szárazFöldön, a tengeren és a szigeteken laknak, adományokat, ajándékokat és hódolatuk jeleit viszik majd neki, de az a völgy nem telik meg (ettől).
2. Bűntetteket követnek el kezükkel, és az (igazak) összes szerzeményét bűnös módon Felemésztik a bűnösök, és így Fognak elpusztulni a bűnösök a Szellemek Urának színe előtt, és mindörökké el lesznek űzve állandóan Földje színéről.
3. Mert láttam, hogy időztek ott a büntető angyalok, és hogy készítettek elő minden(Féle kínzó) szerszámot a Sátán számára.
4.Akkor megkérdeztem a békesség angyalát, aki velem jött: - Kinek a számára készítik azokat a kínzószerszámokat?
5. Azt mondta nekem: - Azok a föld királyai és hatalmasai számára vannak előkészítve, hogy azzal semmisítsék meg őket.
6. Aztán jelenteti meg gyülekezetének házát az Igaz és Választott; attól kezdve többé nen akadályozzák majd őket a Szellemek Urának nevében.
7. Ezek a hegyek azonban nem fognak (olyan) szilárdan állni, mint a föld az ő igazságossága előtt, és a dombok olyanok lesznek, mint a vízforrás, és az igazak nyugalmat találnak a bűnösök szorongatása elől.
54. 1. Feltekintettem, és a földnek egy másik része felé fordultam; ott láttam egy lobogó tűzzel teli, mély völgyet.
2. Hozták a királyokat és a hatalmasokat, és ebbe a mély völgybe dobták őket.
3. Ott látták szemeim, hogyan készítenek számukra (kínzó)eszközül mérhetetlen súlyú vasláncokat.
4. Megkérdeztem a békesség angyalát, aki velem jött, miközben azt mondtam: - Kinek a számára készítik ezeket a (kínzó)eszközöket?
5. Így szólt hozzám: - Elzek Azazél seregei számára készülnek, hogy megragadják, és a tökéletes kárhozat szakadékába vessék őket; éles kövekkel fedik majd be állkapcsukat úgy, ahogy a Szellemek Ura megparancsolta.
6. Mikhaél, Gábriel, Ráfaél és Fánuél ragadja meg őket azon a nagy napon, (és) azon a napon a lángoló, tüzes kemencébe dobja őket, hogy megbosszulja igazságtalanságukat a Szellemek Ura5 amiért a sátánnak vetették alá magukat, és tévútra vezették a föld lakóit.
7. Azokban a napokban elkezdődik a Szellemek Urának büntető ítélete, és kinyílik majd az összes víztartály, mely az ég felett van, ezen kívül pedig azok a kutak, melyek az ég alatt és a föld alatt vannak.
8. Minden víz összekeveredik majd az egek feletti vizekkel; az egek feletti víz a férfias víz, és a földalatti víz a nőies.
9. A szárazföld minden lakója és az ég végei alatt lakók mind meg fognak semmisülni.
10. Ezáltal ismerik majd fel igazságtalansá- gukat, melyet a földön elkövettek, és ugyanezért mennek tönkre.
55. 1. Ezután bánat fogta el az Ösöreget, és így szólt: - Hiába tettem tönkre a szárazföld lakóját.
2. Akkor megesküdött nagy nevére: - Mostantól fogva nem akarok (többé) így tenni a szárazföld minden lakójával, és jelet akarok tenni az egekre; legyen ez köztem és köztük a hűség záloga örökkön örökké, amíg csak az ég a föld felett (nyugszik).
3. Aztán az én parancsomra történik, ha úgy kívánom, hogy az angyalok kezükbe vegyék majd őket a szomorúság és a fájdalom napján, haragom és büntető ítéletem következtében, amennyiben haragom és büntető ítéletem száll rájuk, mondja Isten, a Szellemek Ura.
4. Ti, királyok és hatalmasok, akik a szárazföldön fogtok lakni, lássátok Választottamat, ha majd dicsőségem trónján ül, és Azazélt, egész társaságát és minden seregét ítéli a Szellemek Urának nevében.
56. 1. Láttam, hogy büntető angyalok seregei mennek be, és korbácsokat meg vas- és ércláncokat tartanak.
2. Megkérdeztem a békesség angyalát, aki velem jött, amelyben ezt mondtam: - Kihez mennek ezek, akik ott korbácsokat visznek?
3. Ő így szólt hozzám: - Mindegyik a választottjához és kedveltjéhez (megy), hogy a völgy legmélyebb szakadékába legyen vetve.
4. Akkor megtelik majd az a völgy választottjaikkal és kedveltjeikkel; életük napja befejeződik, és elcsábításuk napját mostantól fogva nem számítják többé.
5. Azokban a napokban egybegyűlnek az angyalok, és kelet felé fordulnak a pártusokhoz és médekhez, hogy arra csábítsák királyaikat, hogy a nyugtalanság szelleme szállja meg őket, és elűzik őket trónjukról, hogy úgy törjenek ki, mint oroszlánok a fekvőhelyükről, és mint az éhes farkasok a csordájuk közé.
6. Felvonulnak, és választottai országába lépnek, és választottainak az országa olyanná lesz előttük, mint a szérű és mint a (keményre kitaposott) ösvény.
7. De igazaim városa akadály lesz paripáik előtt; egymásközt kezdik majd el az öldöklést, és jobbjuk maguk ellen erősödik meg. Férfi nem ismeri fel majd testvérét, sem a fiú apját vagy anyját, amíg holttestük megszámlálhatatlan nem lesz a gyilkolás következtében, és büntető ítéletük hiábavalóvá nem válik.
8. Azokban a napokban kitátja majd torkát a Seol; ők lesűllyednek, és végbemegy pusztulásuk. A Seol elnyeli a bűnösöket a választottak színe előtt.
57. 1. Aztán ismét egy sereg szekeret láttam, melyeken emberek utaztak, és szelek szárnyain jöttek keletről és nyugatról délre.
2. Hallatszott szekereik lármája, és amikor ez a sokadalom támadt, akkor észrevették ezt a szentek a mennyből, és a föld alappillérei elmozdultak helyükről, és (a lárma) egy (egész) napon át hallatszott az ég egyik végétől a másikig.
3. Mindnyájan leborulnak majd, és imádják a Szellemek Urát. Ez a második képes beszéd vége.

C/ HARMADIK KÉPES BESZÉD

Az Emberfiának minden teremtmény, de különösen a föld nagyjai felett való végső ítéletéről; a választott igazak boldogságáról
58. 1. Akkor belekezdtem a választott igazakról szóló, harmadik képes beszéd elmondásába.
2. Boldogok vagytok, ti igazak és választottak, mert dicsőséges lesz sorsotok!
3. Az igazak a nap fényében lesznek, és a választottak az örök élet fényében; életük napjainak nem lesz vége, és számtalan a szentek napja.
4. Keresni fogják a fényt, és igazságosságra lelnek a Szellemek Uránál; az igazaknak békéjük lesz a Szellemek Urának nevében.
5. Aztán azt mondják majd a szenteknek, hogy a mennyben keressék az igazságosság titkait, a hit sorsát; mert olyan világos lett, mint a napsütés a szárazföldön, és a sötétség elmúlt.
6.Szüntelenül ragyog majd a világosság, és számtalan lesz az a nap, amelybe a szentek eljutnak, mert a korábbi sötétség meg fog semmisülni, és a fény megerősödik a Szellemek Ura előtt, és a becsületesség fénye örökké erősen (ragyog) majd a Szellemek Ura előtt.
59. 1. Azokban a napokban látták szemeim a villámok és a fények titkait és törvényüket. Áldásként vagy átokként villámlanak, amint a Szellemek Ura akarja.
2. Ott láttam a mennydörgés titkait, és azt, hogyan hallják hangját (odalent), amikör az fent a mennyben dördül. Megmutatták nekem a szárazföld lakóhelyeit és a mennydörgés hangját, hogyan (szolgál) üdvösségül és áldásul vagy átokul a Szellemek Ura előtt.
3. Ezután megmutatták nekem a fények és a villámok minden titkát, hogyan villámlanak áldásul és a föld kielégítésére.
60. 1. Noé életében, az ötszázadik esztendőben, a hetedik hónapban, a hónap 14. napján. Abban a képes beszédben láttam, hogyan rázta meg egy óriási remegés az egek egét, és hogyan fogta el nagy izgalom a Legfőbb seregét, az angyalokat, az ezerszer ezret és a tízezerszer tízezret.
2.Az ősöreg dicsőségének trónján ült, amíg az angyalok és az igazak körülötte álltak.
3. Akkor erős reszketés fogott el. Félelem kerített hatalmába; csípőm meggörnyedt és megoldódott, egész magam olvadozott, és arcra borultam.
4. Akkor Mikhaél egy másik angyalt küldött a szentek közül, és az felállított engem. Amikor felegyenesedtem, szellemem visszatért; mert nem voltam képes elviselni annak az (angyal) seregnek a látványát, a menny megrendülését és megremegését.
5. Akkor így szólt hozzám Mikhaél: - Milyen látvány zavart meg annyira? Máig tartott irgalmasságának napja, és irgalmas és türelmes volt a szárazföld lakóival szemben.
6. De ha eljön az erőszak, a büntetés és az ítélet napja, melyet a Szellemek Ura azoknak készített, akik megtörik az igazságosság törvényét, tagadják az igaz ítéletet, és visszaélnek az ő nevével, úgy elő van készítve az a nap a választottaknak..., a bűnösöknek azonban úgy, mint a csapás (napja).
7. Azon a napon két szörnyeteget fognak felosztani: egy nőneműt, amelyet Leviatánnak hívnak, hogy a tenger mélyében a víz forrásai felett lakjon;
8. a hímneműt pedig Behemótnak hívják, amely mellével egy Dendain nevű, beláthatatlan sivatagot foglal el a kert keleti részén, ahol a választottak és az igazak laknak, ahová nagyatyám vétetett fel, aki a hetedik Ádámtól, az első embertől számítva, akit a Szellemek Ura alkotott.
9. Arra kértem azt a második angyalt, hogy mutassa meg nekem azoknak a szörnyetegeknek a hatalmát, ahogy majd egy napon szét lesznek választva, és az egyik a tenger mélyébe, a másik pedig a puszta szárazföldre lesz áthelyezve.
10. Így szólt hozzám: - Te, emberfia, azt akarod itt tudni, ami el van rejtve.
11. Akkor így szólt hozzám a másik angyal, aki velem jött, és megmutatta nekem, ami el van rejtve, az elsőt és az utolsót a mennyben, a magasságban, a föld alatt, a mélyben, az ég végein, az ég alapján és a szél tartályaiban;
12. és hogyan oszlanak meg a szellemek, hogyan mérik és számítják ki a forrásokat és a szeleket, mindegyiket a Lélek ereje szerint, a holdfény erejét, és ez hogyan ereje az igazságosságnak, és a csillagok csoportjait nevük szerint, és minden csoportot, amit készíteni fognak,
13. és a mennykő-(csapás)okat helyük szerint, ahová hullanak, és minden csoportot, melyet a villámok közt alakítanak majd ki, hogy villámok csattogjanak, és seregeiket, hogy azonnal engedelmeskedjenek,
14. Mert a mennydörgésnek szilárd szabályai vannak a dörgés hangjának időtartamára nézve, amely számára meg van határozva. Mennydörgés és villámlás soha sincsen elszakítva egymástól, a szellem által (űzve) mennek oda, és nem szakadnak el egymástól.
15. Hiszen amikor a villám villámlik, a mennydörgés hallatja hangját; a csapás alatt a szellem kiadja rendelkezéseit, és azonos (részekre) osztja köztük (az időt). Mert csapásaiknak (olyan nagy) a készlete, mint a föveny, és mindegyikük féken van tartva csapásakor, és a szellem ereje által megfordulnak, és éppígy nyomulnak tovább, a földterület tömege szerint.
16. A tenger szelleme hímnemű és erős; erőssége hatalmának megfelelően húzza vissza egy gyeplővel, és éppen így nyomul tovább és szóródik szét a föld minden hegye közé.
17. A dér szelleme egy különálló angyal, és a jég szelleme jó angyal.
18. A hó szellemét elbocsátotta erőssége miatt, és (a hónak) különálló szelleme van; ami belőle származik, és olyan, mint a füst, és fagynak hívják.
19. A köd szelleme nem egyesült velük (a hóval, a dérrel és a faggyal) tartályaikban, hanem külön tartálya van. Mivel kora reggel jelentkezik, napvilágnál és sötétségben, télen és nyáron; tartálya a fény, és ő (ti. a szellem) az angyala.
20. A harmat szellemének az ég végein van a lakóhelye, mely összefüggésben van az eső tartályaival. Télen és nyáron jelentkezik, és felhői meg a köd felhői összeköttetésben vannak egymással; egyik nyújtja a másiknak (az erőt).
21. Ha az eső szelleme kimozdul tartályából, jönnek az angyalok, és kinyitják a tartályt, és kieresztik őt, (éppúgy) amikor szétoszlik a szárazföld felett, és oly gyakran összekapcsolódik a vízzel a földön.
22. Hiszen a víz ott van a föld lakói számára; mert a Legfőbb, aki a mennyben van, a szárazföld táplálására rendelte. Ezért az esőnek rendelkezésére áll egy mérték, és az angyalok veszik át.
23. Mindezeket a dolgokat az igazak kertjéig láttam.
24. Akkor így szólt hozzám a békesség angyala, aki mellettem volt: - Ez a két szörnyeteg Isten nagysága értelmében azért van ott, hogy elfogyasszák őket..., hogy Isten büntető ítélete ne legyen hiábavaló, és a fiakat az anyjukkal, a gyermekeket pedig az apjukkal együtt fogják megölni.
25. Ha a Szellemek Urának büntető ítélete szünetelni fog felettük, azért szünetel majd, hogy a Szellemek Urának büntető ítélete ne hiába szálljon rájuk. Aztán irgalmasságának és türelmének megfelelően megy majd végbe az ítélet.
61. 1. Láttam, amint azokban a napokban azoknak az angyaloknak hosszú zsinórokat adtak, majd szárnyra keltek, repültek és észak felé fordultak.
2. Megkérdeztem az angyalt, és azt mondtam: - Miért vettek azok hosszú zsinórokat és mentek el? így szólt hozzám: - Azért mentek el, hogy mérjenek.
3. Az angyal, aki velem jött, így szólt hozzám: - Ezek az igazaknak viszik az igazak mércéjét és az igazak zsinórjait, hogy mindig és örökké a Szellemek Urának nevére támaszkodjanak.
4. A választottak a választottaknál kezdenek majd lakni, és ezek azok a mércék, amelyek a hitnek adatnak, és megerősítik az igazságosság igéjét.
5. Ezek a mércék kinyilatkoztatnak minden titkot a föld mélyében és azokat, akik a sivatagban pusztultak el, vagy a tenger halai és az állatok faltak fel, hogy visszatérjenek, és a Választott napjára támaszkodjanak; mert egyik sem fog elpusztulni a Szellemek Ura előtt, és egyik sem pusztulhat el.
6. A fent a mennyben levő összes erő egy parancsot és egy hangot és egy fényt kapott, ami a tűzhöz hasonlított.
7. Egyhangon dicsőítették ői (a Messiást), magasztalták és dicsérték őt bölcsességgel, és bölcsnek mutatkoztak a beszédben és az élet Lelkében.
8. A Szellemek Ura dicsőségének trónjára ültette a Választottat, és ő fogja majd megítélni a szentek minden művét fent a mennyekben, és a mérleggel leméri tettüket.
9. Ha fel fogja emelni arcát, hogy rejtett utaikat a Szellemek Ura nevének szava szerint és ösvényüket a Szellemek Ura igazságos ítéletének útja szerint ítélje meg, akkor mindnyájan egy hangon fogják mondani, dicsőíteni, magasztalni és dicsérni a Szellemek Urának nevét.
10. Hívni fogja az ég egész hadseregét, a magasságban levő összes szentet, Isten seregét, a kerubokat, szeráfokat és ofanokat, a hatalom minden angyalát, az uralmak minden angyalát, a választottakat és a többi hatalmat, akik a szárazföldön (és) a víz fölött annak.
11. És ők azon a napon egy hangon fognak magasztalni, dicsőíteni, dicsőségesnek kiáltani, dicsérni és nagynak vallani a hit, a bölcsesség, a tÚrelem, az irgalom, az igazság, a béke és a javak Lelkében, és mindnyájan egy hangon fogják mondani: - Dicséret legyen neki, és a Szellemek Urának neve dicsőített legyen mindörökké!
12. Mindnyájan, akik nem alszanak fent a mennyben, dicsőíteni fogják Őt, minden szent, aki a mennyben van, dicsőíteni fogja Őt, éppúgy minden választott, aki az élet kertjében lakik, a világosság minden szelleme, aki képes arra, hogy dicsőítése, dicsérje, magasztalja és megszentelje a te dicsőített nevedet, és minden test, amely mértéken túláradóan fogja dicsőíteni és dicsérni nevedet örökké.
13. Mert nagy a Szellemek Urának irgalmassága, és tÚrelmes; minden művét és műveinek egész terjedelmét kinyilatkoztatta az igazaknak és választottaknak a Szellemek Urának nevében.
62. 1. Így parancsolt az Úr a királyoknak, a hatalmasoknak, a nagyoknak és azoknak, akik a földet lakják, és így szólt; - Nyissátok ki szemeteket, és emeljétek fel szarvaitokat, ha képesek vagytok rá, hogy felismerjétek a Választottat.
2. A Szellemek Ura ültette őt dicsőségének trónjára. Az igazságosság Lelke öntetett ki rá; szájának beszéde megölt minden bűnöst, és minden igaztalan megsemmisült színe előtt.
3. Minden király, hatalmas, nagy és azok, akik a szárazföldet birtokolják, felemelkednek majd azon a napon, meglátják őt és felismerik, amint dicsőségének trónján ül, és méltányosan ítélnek majd színe előtt, és egyetlen hazug szót sem ejtenek ki.
4. Akkor fájdalom lepi majd meg őket, mint az asszonyt, akit (szülési) fájdalmak kínoznak, és akinek nehezen megy a szülés, ha fia a méh szájához ér, és szülés közben kínok gyötrik.
5. Egyik részük rá fog nézni a másikra; megré- műinek, lesütik szemüket, és fájdalom tör rájuk, ha majd látják azt az Embernek Fiát dicsőségének trónján.
6. A királyok és a hatalmasok és mindnyájan, akik a földet birtokolják, dicsérni, dicsőíteni és magasztalni fogják azt, aki minden felett uralkodik, aki el volt rejtve.
7. Mert az Emberfia azélőtt el volt rejtve, és a Legfőbb megőrizte őt hatalmában, és kinyilatkoztatta a választottaknak.
8. Az igazak és választottak közössége (magként) el lesz vetve, és minden választott előtte fog állni azon a napon.
9.Minden király és hatalmas, nagy és azok, akik a szárazföldet uralják, arcra borulnak majd előtte, és imádják, abba az Emberfiába vetik reményüket, őt kérlelik, és tőle könyörögnek irgalmat.
10. Az a Szellemek Ura pedig szorongatni fogja őket, hogy a legsÚrgősebben távozzanak el színe elől; arcukat szégyen önti el, és sötétséget borítanak majd arcukra.
11. A büntető angyalok fogadják majd őket, hogy bosszút álljanak rajtuk azért, hogy bántották gyermekeit és választottait.
12. Látványosságul fognak szolgálni az igazak és választottjai számára; azok örülnek majd nekik, mert rajtuk nyugszik a Szellemek Urának haragja, és kardja megittasodott (vérüktől).
13. Az igazak és választottak meg fognak menekülni azon a napon, és attól fogva nem látják (többé) a bűnösök és igaztalanok arcát.
14. A Szellemek Ura lakik majd felettük, és azzal az Emberfiával fognak együtt enni, lefeküdni és felkelni mindörökké.
15. Az igazak és választottak felemelkednek majd a földről, és többé nem sütik le szemüket, és a dicsőség ruháját öltik fel.
16. És ez legyen ruhátok, a Szellemek Uránál folyó élet ruhája: ruháitok nem fognak elavulni, és dicsőségetek nem múlik el a Szellemek Ura előtt.
63. 1. Azokban a napokban a hatalmasok és a királyok, akik a szárazföldet birtokolják, kérlelni fogják bűntető angyalaikat, akiknek át vannak adva, hogy biztosítsanak számukra egy kis nyugalmat, hogy leboruljanak és imádkozzanak a Szellemek Ura előtt, és bevallják előtte bűneiket.
2. Dicsőíteni és dicsérni fogják a Szellemek Urát, és azt mondják: - Dicsőített legyen Ő, a Szellemek Ura, a Királyok Ura, a Hatalmasok Ura, az Uralkodók Ura, a Dicsőség Ura és a Bölcsesség Ura, aki előtt minden titok nyitva áll.
3. Hatalmad nemzedékről nemzedékre, és dicsőséges örökkön-örökké tart; mély és számtalan minden titkod, és igazságosságod kiszámíthatatlan.
4. Most beláttuk, hogy a Királyok Urát és a minden király felett álló Uralkodót kell dicsérnünk és dicsőítenünk.
5. Ezt is mondják majd: - Ki ad nekünk nyugalmat, hogy dicsérjünk, hálát adjunk és dicsőítsünk és megvalljuk hitünket dicsősége előtt?
6. Most egy kis nyugalmat kívánunk, de nem kapunk; el leszünk kergetve, és nem lelünk nyugalmat; a fény eltűnik előlünk, és a sötétség örökre a lakóhelyünk.
7. Mert nem vallottuk meg előtte hitünket, nem dicsértük a Szellemek Urának nevét, és nem dicsőítettük minden tette miatt az Urat. Bizalmunkat birodalmunk jogarába és hírnevünkbe vetettük.
8. Szükségünk és szomorúságunk napján nem ment meg bennünket, és nem kapunk haladékot, hogy megvalljuk hitünket, hogy a mi Urunk igaz minden cselekedetében, ítéletében és jogában, és ítéletei nem tekintik a személyt.
9. Műveink miatt veszünk el színe előtt, és minden bűnünket pontosan megszámolták.
10. Most azt mondják majd nekik: - Lelkünk jóllakott a hamis mammonnal, de ez nem akadálya, hogy a pokoli kín lángjába kerüljünk le.
11.Aztán sötétség és szégyen borítja majd el arcukat az előtt az Emberfia előtt; el fognak töröltetni színe elől, és a kard garázdálkodik majd közöttük színe előtt.
12. így szólt a Szellemek Ura: - Ez a Szellemek Ura előtt leszögezett ítélet a hatalmasokról, a királyokról, a nagyokról és azokról, akik a szárazföldet birtokolják.
64. 1. (Még) más látványokat is láttam azon a helyen, elrejtettem
2. Hallottam az angyal hangját, miközben azt mondta: - Ezek azok az angyalok, akik a mennyből a földre szálltak le, kinyilatkoztatták az elrejtett (titkot) az emberek fiainak, és tévútra vezették őket, hogy vétkezzenek.
65. 1. Azokban a napokban látta Noé, hogyan süllyed a föld, és közel van pusztulása.
2. Akkor elirányította onnét lépteit, a föld végéig vándorolt, és nagyatyjához, Hénokhoz kiáltott. Háromszor mondta Noé szomorú hangon: - Hallgass rám, hallgass rám, hallgass rám!
3.Ő azt mondta neki: - Mondd meg nekem, mi van hát a földön, hogy olyan fáradt és megrendült? Csak nehogy (magam) is elpusztuljak vele együtt!
4. Erre rögtön nagy földrengés támadt; egy hang hallatszott a mennyből, és arcra borultam.
5. Akkor eljött nagyatyám, Hénokh, mellém lépett, és így szólt hozzám: - Miért kiáltottál olyan szomorúan és jajgató hangon hozzám?
6. Parancs adatott ki az Úr színe előtt azok miatt, akik a szárazföldet lakják, hogy ennek véget kell érnie, mert ismerik az angyalok minden titkát és a sátánok mindegyik erőszakos tettét, valamint minden rejtett erőt, és azoknak minden erejét, akik varázslást űznek, és a ráolvasások erejét és azoknak az erejét, akik az egész föld számára öntött képeket készítenek;
7. végül azt is, hogyan nyerik az ezüstöt a föld porából, és hogyan keletkezik a puha fém a földön.
8. Mert az ólmot és az ónt nem a földből nyerik, mint az elsőt; egy forrás termeli azokat, és egy angyal áll benne, és az az angyal kiváló.
9. Erre nagyatyám, Hénokh karjával megragadott, felállított és így szólt hozzám: - Menjél el, mert e miatt a földrengés miatt kérdeztem meg a Szellemek Urát.
10. Azt mondta nekem: - Igazságtalanságuk miatt végleg eldöntött felőlük (ti. a bűnösök felőli) az ítélet, és nem számolom (többé) a hónapokat, melyeket ők kutattak ki, és (ezáltal) megtudták, hogy a föld lakóival együtt el fog pusztulni.
11. Ezek számára nincs többé lehetőség az örökkévalóságba való visszatérésre, mert (az angyalok) kinyilatkoztatták nekik az elrejtett (titkot), hanem ítélet alá kerülnek. De ami téged illet, fiam, a Szellemek Ura úgy tudja, hogy te tiszta vagy, és felette állsz ennek, az (elárult) titokkal kapcsolatos szemrehányásnak.
12. Ő megörökítette nevedet a szentek között; meg fog őrizni téged a szárazföld lakói között; utódaidat igazságosságban uralkodókká és nagy dicsőségekké rendelte, és magodból számtalan igaz és szent forrása tör majd elő örökké.
66. 1. Aztán megmutatta nekem (Hénokh) a bűntető angyalokat, akik készen állnak, hogy eljöjjenek, és szabadon eresszék a földalatti víz minden erejét, hogy ítéletet és pusztulást zúdítson mindazokra, akik a szárazföldön tartózkodnak és laknak.
2. A Szellemek Ura parancsot adott azoknak az angyaloknak, akik most mennek ki, hogy ne emeljék fel kezüket, hanem várjanak; mert azok az angyalok a vizek erői fölé voltak (helyezve).
3. Akkor eltávoztam Hénokh színe elől.
67. 1. Azokban a napokban megjelent nekem az Isten Szava, és így szólt hozzám: - Noé, íme, magatartásod eljutott elém, kifogástalan magatartás, a szeretet és a becsületesség magatartása.
2. És most egy faépületet fognak készíteni az angyalok, és ha készen vannak azzal a munkával, ráteszem majd kezemet, és megőrzöm. Az élet magja kel majd ki belőle; a föld át fog alakulni, nehogy (ember nélkül) Úres maradjon.
3. Utódaidnak örök időtartamot adok majd színem előtt, és nem jut eszembe, hogy a nálad lakókat szétszórjam a föld színén; (ivadékod pedig) áldott lesz, és sokasodni fog a földön az Úr nevében.
4. Azokat az angyalokat, akik megmutatták az igazságtalanságot, be fogja zárni abba az égő völgybe, melyet nekem nagyatyám, Hénokh mutatott azelőtt, nyugaton, az arany-, ezüst-, vas-, fehér fém- és ónhegyeknél.
5. Láttam azt a völgyet, melyben nagyon hullámzottak és áradtak a vizek.
6. Amikor mindez történt, kénes szag keletkezett azon a helyen abból a tüzes, folyékony fémből és a mozgásból, amely (a vizeket) mozgatta, és egyesült azokkal a vizekkel; azoknak az angyaloknak az a völgye, akik tévútra vezették (az embereket), a föld alatt tovább ég.
7. Ugyanennek (a vidéknek) völgyein keresztül tűzfolyamok jönnek elő, ott, ahol azokat az angyalokat fogják megítélni, akik tévútra vezették a szárazföld lakóit.
8. De azok a vizek azokban a napokban a test gyógyulására és a szellem megbüntetésére szolgálnak majd a királyoknak, a hatalmasoknak, nagyoknak és azoknak, akik a szárazföldön laknak, mert szellemük tele van gyönyörrel, hogy testükben bűnhődjenek.
Hiszen megtagadták a Szellemek Urát, és bar naponta látják ítéletüket, mégsem hisznek (Isten) nevében.
9. Hasonlóképpen, amikor fokozódik testük égése, a szellem változása is bekövetkezik majd bennük örökkön örökké; mert senkinek sem szabad haszontalan szót kiejtenie a Szellemek Ura előtt.
10. Hiszen az ítélet sújt rájuk, mert testük gyönyörében hisznek, és megtagadják az Úr Lelkét.
11. Ugyanazok a vizek változást élnek át azokban a napokban. Mert ha azokat az angyalokat azokban a vizekben fogják megbüntetni, megváltozik azoknak a vízforrásoknak a hőmérséklete, és ha az angyalok felszállnak, a forrásoknak az a vize meg fog változni és ki fog hűlni.
12. Hallottam, hogy Mikhaél felemelkedik, és azt mondja: - Ez az ítélet, amellyel az angyalokat megítélik, bizonyságul szolgál a királyoknak, a hatalmasoknak és azoknak, akik a szárazföldet birtokolják.
13. Mert az ítéletnek ezek a vizei a királyok testének gyógyítására és testük élvezetére szolgálnak; de ők ezt nem akarják (be) látni, és azt hiszik, hogy azok a vizek meg tudnak változni, és örökké lobogó tűzzé válhatnak.
68. 1. Aztán odaadta nekem nagyatyám, Hénokh, egy könyvben minden titoknak jeleit, valamint azokat a képes beszédeket, melyek neki adattak, és összeállította nekem a képes beszédek könyvének szavaiban.
2. Azon a napon Mikhaél felelt Rafaelnek, amelyben azt mondta: - A Lélek ereje magával ragad és felizgat; de ami az elárult titkok miatt kirótt ítélet, az angyalokra kiszabott ítélet keménységét illeti - ki képes elviselni annak az ítéletnek a keménységét, amely be fog következni és megmarad, anélkül, hogy attól el ne pusztuljon?
3. Máskor pedig válaszolt és így szólt Mikhaél Rafaelhez: - Kinek a szíve nem lágyulna meg emiatt, és kinek a veséi ne nyugtalankodnának annak az ítéletnek a szavára, mely felettük döntött, felettük, akiket így vezettek ki?
4. Amikor a Szellemek Ura előtt állt, így szólt Mikhaél Rafaelhez: - Nem fogok értük síkra szállni az Úr szeme előtt, hiszen a Szellemek Ura megharagudott rájuk, mert úgy tettek, mintha egyenlőek lennének az Úrral.
5. Ezért jön rájuk őrtállókra az (eddig) elrejtett ítélet; mert sem angyalnak, sem embernek nem lesz része benne, hanem egyedül ők kapják meg ítéletüket örökkön örökké.
69. 1. Ezután az ítélet után ijedséget és félelmet keltenek bennük, mert megmutatták ezeket (a titkokat) a szárazföld lakóinak.
2. íme azoknak az angyaloknak a nevei, és ezek a neveik: Az első közülük Szemjasza, a második Aresztikisza, a harmadik Armen, a negyedik Kakabaél, az ötödik Turél, a hatodik Rumjai, a hetedik Danél, a nyolcadik Nukaél, a kilencedik Barakél, a tizedik Azazél, a tizenegyedik Armersz, a tizenkettedik Batarjal, a tizenharmadik Bazazaél, a tizennegyedik Ananél, a tizenötödik Túrjai, a tizenhatodik Szimapisziél, a tizenhetedik Jetarél, a tizennyolcadik Tumaél, a tizenkilencedik Taréi, a huszadik Rumaél, a huszonegyedik Izezeél.
3. Ezek angyalaik fejei; és százankénti, ötvenenkénti és tizenkénti vezetőik nevei.
4. Az elsőnek a neve Jekun; ő az, aki tévútra vezette az angyalok minden gyermekét, lehozta őket a szárazföldre, és az emberek leányain keresztül tévútra vezette.
5. A másodikat Azbeélnek hívják; ő osztott gonosz tanácsokat az angyalok gyermekeinek, hogy tegyék tönkre testüket az emberek leányai által.
6. A harmadikat Gadreélnek hívják; ő az, aki mindenféle halálthozó csapást mutatott az emberek fiainak. Évát is félrevezette, és megmutatta az emberek fiainak a gyilkoló szerszámokat, a páncélt, a pajzsot, a csatabárdot és (egyáltalán) mindenféle gyilkoló szerszámot.
7. Az ő kezéből kiindulva terjedtek el (a fegyverek) attól az órától fogva örökké a szárazföld lakói között.
8. A negyediket Penemuénak hívják; ő mutatta meg az emberek fiainak a keserű és az édes közti különbséget, és tudtukra adta bölcsességük minden titkát.
9. Ő tanította meg az embereket a tintával és papírra való írásra, és ezáltal követtek el sokan bűnt öröktől fogva örökké és eddig a napig.
10. Mert nem arra lettek alkotva az emberek, hogy ily módon, palavesszővel és tintával igazolják hűségüket.
11. Mert az emberek nem lettek másképp alkotva, mint az angyalok, hogy igazak és tiszták maradjanak, és a mindent megsemmisítő halál nem érin^- tette volna őket, de eme tudásuk által tönkremennek, és ez által az erő által pusztít el engem a halál.
12. Az ötödiket Kaszdejának hívják; ő tanította meg az emberek fiait a szellemek és a démonok mindenféle gonosz csapására, az anyaméhben levő embrió csapásaira, hogy elvetéljen, a lélek csapásaira, a kígyómarásra, azokra a csapásokra, melyek a déli hőség hatására keletkeznek, a kígyó fiára, akit Tabatnak hívnak.
13. Ez Kezbeél száma, aki a főesküt mutatta meg a szenteknek, amikor magasan fent, a dicsőségben lakott, és Békának hívják.
14. Ez (a Kezbeél) mondta Mikhaélnek, hogy meg szeretné mutatni nekik az elrejtett nevet, hogy lássák azt az elrejtett nevet, és az esküben említhessék, úgyhogy azok, akik minden rejtettet megmutattak az emberek fiainak, ennek a névnek és eskünek hallatára visszariadjanak.
15. Ez ennek az eskünek ereje, mert erős és hatalmas, (Isten) tette le ezt az Akaeesküt Mikhaél kezébe.
16. Ezek ennek az eskünek a tit- kai: Esküje által szilárdult és függesztetett fel az ég, mielőtt a Világ alkottatott és örökké.
17. Általa alapozódott a víz fölé a föld, és jöttek szép vizek a hegyek rejtett vidékeiről a világ teremtésétől fogva és örökké.
18. Azáltal az eskü által alkottatott a tenger, és alapjául a törvényt tette haragjának idejére; nem mehet ki azon túl a világ teremtése óta és örökké.
19. Az által az eskü által szilárdultak meg a szakadékok, és állnak helyükön mozdulatlanul öröktől fogva és örökké.
20. Az által az eskü által végzi futását Nap és Hold, és nem lépik túl előírt pályájukat öröktől fogva és örökké.
21. Az által az eskü által végzik futásukat a csillagok; nevükön hívja őket, és ők válaszolnak neki öröktől fogva és örökké;
22. éppúgy a víz a szelek és minden levegő szellemei és a szellemek minden kapcsolatának útjai.
23. Benne őrződik meg a mennydörgés hangja és a villám fénye; benne őrződnek meg a jég és a dér tartályai, a köd tartályai és az eső meg a harmat tartályai.
24. Minden (dolog) megvallja hitét, és köszönetet mond a Szellemek Ura előtt, és teljes erejével dicséri. Hangos hálaadás az étkük; köszönetet mondanak, dicsérik és magasztalják a Szellemek Urának nevét örökkön örökké.
25. Ez az eskü uralja őket; általa maradnak meg. Utaik is megmaradnak, és működésük nem pusztul el.
26. Nagy öröm lett úrrá köztük és áldást, dicséretet, dicsőítést és magasztalást hangoztattak, mert annak az Emberfiának a neve ki lett nyilatkoztatva nekik.
27. Ő (ti. az Emberfia) dicsőségének trónjára ült, és átadták neki, az Emberfiának az ítélet összességét, és ő el fogja tüntetni és törölni a föld színéről a bűnösöket és azokat, akik tévútra vezették a világot.
28. Láncokkal fogják megkötözni, és megsemmisülésük gyűjtőhelyére zárják be őket; összes művük eltűnik a föld színéről.
29. Mostantól fogva nem lesz ott (többé) semmi mulandó. Mert megjelent az az Emberfia, és dicsőségének trónjára ült, és minden gonoszság eltűnik és elpusztul színe elől; de annak az Emberfiának erős lesz a szava a Szellemek Ura előtt. Ez Hénokh harmadik képes beszéde.

 

D/FÜGGELÉK

Hénokhnak paradicsomba való felvételéről

70. 1. (Hénokh) neve még életében felemeltetett a szárazföld lakói közül ahhoz az Emberfiához és a Szellemek Urához.
2. A Lélek kocsiján emelkedett fel, és neve eltűnt (az emberek) közül.
3. Attól a naptól kezdve nem számíttattam többé közéjük; és két mennyei vidék, észak és nyugat közé helyezett engem, oda, ahol az angyalok a zsinórokat fogták, hogy kimérjék nekem a választottak és igazak számára kijelölt helyet.
4.Ott láttam az ősatyákat és az igazakat, akik emberemlékezet óta azon a helyen laknak.

Hénokh mennybemeneteléről és emberfiává való beiktatásáról

71. 1. Aztán elrejtőzött lelkem, és felszállt a mennyekbe.
Láttam, hogy a szent angyalok fiai tűzlángokon járnak; ruhájuk fehér volt, és öltözetük és arcuk úgy ragyogott, mint a hó.
2. Két tűzfolyamot láttam, és annak a tűznek a fénye úgy ragyogott, mint a jácint. Akkor arcra borultam a Szellemek Ura előtt.
3. Mikhaél angyal azonban, az egyik főangyal, megragadott a jobb kezemnél fogva, talpra állított, és kivezetett az irgalmasság és igazságosság minden titkához.
4. Megmutatta nekem az ég végeinek minden titkát, és minden csillag és fény minden tartályát, ahonnan azok előjönnek a szentek elé.
5. Akkor a Lélek elragadta Hénokhot az egek egébe, és annak a fénynek a közepén egy kristály kövekből készült épületet láttam, és élő tűznyelveket azok között a kövek között.
6. Lelkem látta, hogyan futotta körbe tűz azt a házat, melynek négy oldalán élő tűzzel teli folyamok voltak, melyek körülvették azt a házat.
7. Körben szeráfok, kerubok és ofanok voltak; ezek a soha nem alvók, akik az ő dicsőségének trónját őrzik.
8. Láttam, hogy számtalan angyal, az ezerszer ezer és a tízezerszer tízezer veszi körül azt a házat; Mikhaél, Gábriel, Ráfaél és Fánuél és a szent, fent az egekben levő angyalok ki- és bejárnak abban a házban.
9. Abból a házból lépett ki Mikhaél, Gábriel, Ráfaél és Fánuél és sok, számtalan, szent angyal.
10. És velük (jött) az Ősöreg; feje fehér (volt) és tiszta, mint a gyapjú, öltözete leírhatatlan.
11. Akkor arcra borultam; egész testem megolvadt, lelkem átalakult. Nagy hangon kiáltottam, az erő Lelkével, és áldottam, dicsőítettem és magasztaltam Őt.
12. Ezek a dicsőítések, melyek számból fakadtak, tetszésre találtak az előtt az Ősöreg előtt.
13. Az az Ősöreg Fej Mikhaéllel, Gábriellel, Rafaellel és Fánuéllel és az ezerszer ezer és a tízezerszer (tízezer), számtalan angyallal együtt jött.
14. Hozzám lépett, köszöntött hangjával, és így szólt hozzám: - Te vagy az Embernek Fia, aki az igazságosság végett fog születni; igazságosság lakik feletted, és az Ősöreg Fej igazságossága nem hagy el téged.
15. Aztán így szólt hozzám: - Békét kiált neked az eljövendő világ nevében; mert onnan származik a békesség a világ teremtése óta, és így történik majd veled örökké és örökkön örökké.
16. Mindazoknak, akik a te utadon járnak - te, akit soha nem hagy el az igazságosság, nálad lesz lakásuk és örökrészük, és nem szakadnak el tőled mindörökké.
17. Így lesz naphosszat annál az Emberfiánál, és az igazaknak békében lesz részük, és az ő egyenes útját (járják majd) a Szellemek Urának nevében örökkön örökké.

Megosztás

Új bejegyzés: A Föld dimenzióváltása - 4. rész - Magunkban hordozni a Fényt - Nagyon sok előnye van a magas rezgésszámnak, de tudd azt is, lesznek olyan ellenségeid, akik a puszta létezésedet tartják majd taszítónak. Egyszerűen megpróbálnak elmenekülni a közeledből. Nem tudják, valójában mi történik velük, csak valahogy úgy érzik, innen menekülni kell.... / 2019.01.16. /

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!