Barnabás evangéliuma 1-10

Barnabás evangéliuma 1-10

Bevezetés – Jézus, akit Krisztusnak hívnak, az Isten által a világba küldött új prófétának igaz evangéliuma: Barnabás, az ő apostolának leírása szerint.

Barnabás, a Nazarénus Jézus, akit Krisztusnak hívnak, apostola, mindazoknak, akik a Földön lakoznak békét kíván és vigasztalást.

Drága szeretteim, a hatalmas és szeretett Isten ezekben az elmúlt napokban meglátogatott minket prófétája, Jézus Krisztus által, a tanítás és a csodák nagyszerű kegyelmében, aminek következtében, sokak, akik a Sátán befolyása alatt voltak, jámborságban élve, a legistentelenebb tanokat prédikálták, Jézust Isten fiának nevezték, elutasítván, hogy a körülmetélést Isten rendelte el, és megengedvén mindenféle tisztátalan húst: akik között Pált ugyancsak becsapták, amiről beszélek nem mentes a bánattól; mindezek okán én leírom az igazságot, melyet láttam és hallottam azon érintkezések során, melyek alkalmával Jézussal voltam, annak érdekében, hogy megváltásotok legyen, és ne legyetek megtévesztve a Sátán által és (ne) pusztuljatok el Isten ítéletében. Ezért óvakodjatok mindenkitől, akik új dogmákat prédikálnak nektek, ellentéteseket azokkal, melyeket én írok, hogy örök megváltásotok legyen. A hatalmas Isten legyen veletek és őrizzen titeket a Sátántól és minden gonosztól. Ámen.

  1. fejezet: Gábriel meglátogatja Szűz Máriát Jézus születésével kapcsolatban

Ezekben az elmúlt években, egy Mária nevű szüzet, aki Dávid leszármazottja, Júda törzséből, meglátogatott Gábriel angyal, Istentől. E szűz, tökéletesen szentül élt, bármiféle bűn nélkül, fedhetetlenül, és engedelmes maradt imában és böjtben, egy napon egyedül tartózkodott, amikor belépett a szobájába Gábriel angyal, és köszöntötte őt, mondván: „Isten legyen veled, óh, Mária”.

A szűz megrémült az angyal megjelenése miatt; az angyal azonban megnyugtatta őt, mondván: „Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál Istennél, aki kiválasztott téged, hogy egy próféta anyja légy, akit ő küld az izraeli emberek közé azért, hogy azok az ő törvényei szerint járjanak el, igaz szívvel.”

A Szűz válaszolt: „Miként szülhetnék fiúkat, tekintettel arra, hogy nem ismerek férfit?” Az angyal felelt: „Óh, Mária, az Isten, aki férfit alkotott férfi közreműködés nélkül képes férfit alkotni benned, férfi nélkül, hiszen számára semmi sem lehetetlen.”

Mária válaszolt: „Tudom, hogy az Isten mindenható, ezért szándéka megvalósul.” Az angyal válaszolt: „Nos, foganjon meg hát benned a próféta, akit Jézusnak fogsz nevezni: és te pedig tartsd őt távol a bortól és erős italtól és minden tisztátalan hústól, mert a gyermek Isten szentje.” Mária alázattal meghajolt azt mondván: „Íme, az Isten szolgáló leánya, történjen meg a te igéd szerint.”

Az angyal eltávozott és a szűz dicsőítette az Istent, mondván: „Ismerd meg óh, lelkem az Isten hatalmasságát, és örvendezz én lelkem, megváltó Istenemben; mert rátekintett alázatos szolgáló leányára, olyannyira, hogy áldottnak nevez engem minden nemzet, mivel az ő hatalmassága által állapotossá tesz engem, legyen áldott a szent neve. Hiszen kegyelme kiterjedt nemzedékről nemzedékre mindazokra, akik félték őt. Hatalmasak voltak tettei és elhintette a büszkeséget szívének képzeletében. Letette a hatalmasokat a székhelyükről, és magasztalta az alázatosakat. Őt, aki éhes volt eltöltötte jó dolgokkal, és a gazdagot üresen küldte el. Ugyanis megtartja emlékezetében az Ábrahámnak és fiainak tett ígéretét mindörökké.”

  1. fejezet: Gábriel angyal figyelmeztetés Józsefnek Szűz Mária fogantatásával kapcsolatban

Mária, megismervén az Isten kívánságát, félvén az emberektől, nehogy megtámadják amiatt, hogy gyermekével állapotos, és megkövezzék őt paráznaság miatt, úgy döntött, saját törzséből való férfit választ, egy férfit, akit Józsefnek hívtak, kifogástalan életet élt: mivel igaz ember volt, félte az Istent és szolgálta őt böjttel és imával, két keze munkájával kereste kenyerét, hiszen ácsmester volt. ilyen férfit megismervén a szűz, társául választotta őt és feltárta számára az isteni tanácsot.

József, révén igaz ember, amikor észrevette, hogy Mária gyermekkel állapotos, azon gondolkodott, elküldi őt, merthogy félte az Istent. Íme, miközben aludt, megdorgálta őt Isten angyala mondván: „Óh, József, miért gondolkozol azon, hogy elküldd a feleségedet? Tudd meg, bármi is történ őbenne, minden az Isten akaratából következett be. A szűz hamarosan fiút hoz világra, akit Jézus néven fogtok nevezni; akit távol kell tartanod a bortól és erős italoktól és minden tisztátalan hústól, mert ő Isten szentje az anyja méhéből. Isten prófétája az izraeli emberekhez küldvén, azért, hogy megtérítse Júdát az ő szívéhez, és hogy Izrael az Isten törvényeiben járjon, miként az írva vagyon Mózes törvényeiben. Nagy hatalommal fog eljönni, melyet Isten ad neki, és hatalmas csodákat tesz, miáltal sokan üdvözülnek.” József, felébredvén álmából, megköszönte az Istennek, és megmaradt Mária mellett egész életében, szolgálván az Istent teljes őszinteséggel.

  1. fejezet: Jézus csodálatos születése, és az Istent imádó angyalok megjelenése

Abban az időben Júdeában Heródes uralkodott, Augustus császár rendelete alapján, és Pilátus volt a helytartó, a papságban pedig Annás és Kajafás. Azért, Augustus rendeletére, az egész világot összeírták, ezért mindenki a saját szülőföldjére ment, és jelentkezett a saját törzsénél, hogy összeírják. József, ennek értelmében, elhagyta Názáretet, az egyik galileai várost, Máriával, a feleségével, aki gyermeket várt, hogy elmenjen Betlehembe (mivel ez volt az ő városa, révén Dávid leszármazottja volt), azért hogy összeírják a császár rendelete értelmében. József, megérkezvén Betlehembe, révén a város kicsi volt, és nagyszámú idegen sokaság lepte el, nem talált helyet, azért a városon kívül vett ki szállást, olyan szálláshelyen, mely pásztorok menedékéül szolgált. Miközben József ott tartózkodott, Mária napjai beteljesültek, hogy megszülje (gyermekét).

A szüzet rendkívül erős fény vette körül, és megszülte a fiát, fájdalom nélkül, akit a karjába vett, és betakarta őt pólyába, jászolba fektette, mert nem volt hely a fogadóban. Aztán nagy örvendezéssel angyali serek jött a fogadóhoz, áldva az Istent és békét jelentve be azoknak, akik félik az Isten. Mária és József imádták az Urat Jézus születése kapcsán és a legnagyobb örömmel táplálták őt.

  1. fejezet: Angyalok jelentik be a pásztoroknak Jézus születését, és ők, miután rátaláltak, hirdetik őt

Akkoriban pásztorok tartották szemmel nyájaikat, amint az szokásuk volt. És íme, hirtelen rendkívül erős fény vette őket körül, melyből megjelent számukra egy angyal, aki Istent áldotta. A pásztorokat félelem töltötte el a fény hirtelen megjelenése és az angyal feltűnése miatt; mire az Úr angyala megnyugtatta őket, mondván:

„Íme, nagy örömet jelentek be néktek, hiszen Dávid városában megszületett a gyermek, aki az Úr prófétája; aki üdvösséget és megváltást hoz Izrael házának. A gyermeket jászolban találjátok, az anyjával, aki Isten áldottja.”

És amikor ezt elmondta, hatalmas seregnyi angyal jött el és áldotta az Istent, békét jelentvén be számukra, jó szándékkal. Amikor az angyalok eltávoztak, a pásztorok maguk között így szóltak, mondván: „Menjünk el Betlehembe, és ellenőrizzük a szót, melyet az Isten angyala jelentett be nekünk.” Igen sok pásztor jött Betlehembe keresvén az újszülött gyermeket, és megtalálták a városon kívül a gyermeket, aki megszületett, az angyal szavának megfelelően, jászolba fektetve.

Ők ezért hódoltak előtte, és átadták az anyjának azt, amijük volt, beszámolván neki, amit hallottak és láttak. Mária ezért megtartotta mindezeket a dolgokat a szívében, és József [hasonlóképpen], köszönetet mondván az Istennek. A pásztorok visszatértek nyájaikhoz, beszámolván mindenkinek milyen csodálatos dolgot látta. És emiatt Júdea egész hegyvidékét eltöltötte a félelem, és minden férfi feltette a szívében ezt kérdést, mondván: „Mit gondoljunk, ki lehet ez a gyermek?”

  1. fejezet: Jézus körülmetélése

Amikor a nyolc nap kitelt, az Úr törvényének megfelelően, amint az Mózes könyvében írva vagyon, fogták a gyermeket és elvitték a templomba, hogy körülmetéltetni őt. Így hát körülmetélték a gyermeket, és a Jézus nevet adták neki, miként azt az Úr angyala megmondta korábban, mielőtt a méhben megfogant volna. Mária és József megértette, hogy a gyermeknek szükségletei kell, hogy legyenek a megváltáshoz, és sokak elpusztításához. Azért félték az Istent és a gyermeket istenfélelemben tartották.

  1. fejezet: Három mágus, csillag által vezetve, kelet Júdeában, és megtalálván Jézust, fejet hajtanak előtte és megajándékozzák

Heródes, Júdea királyának uralkodása idején, amikor Jézus született, három mágus, a keleti részekről, vizsgálta a csillagokat az égen. Mire feltűnt nekik egy igen fényes csillag, miután egymás között azt a következtetést vonták le, hogy elindulnak Júdeába a csillag által vezetve, mely előttük haladt, és megérkezvén Jeruzsálembe megkérdezték, hol született a zsidók királya. És amikor ezt Heródes meghallotta, megrémült, és az egész város felkavarodott. Heródes ezért összehívta a papokat és az írástudókat, mondván: „Hol kell Krisztusnak megszületnie?” Ők azt válaszolták, hogy Betlehemben kell születnie, hiszen így írta a próféta: „És te Betlehem, nem vagy apró Júda hercegségei között, hiszen belőled származik a vezető, aki vezeti az én izraeli népem.”

Heródes ebben a szellemben összehívta a mágusokat és megkérdezte őket jövetelükkel kapcsolatban: akik azt válaszolták, hogy láttak egy csillagot keleten, mely oda vezette őket, amiért is ajándékokkal szeretnék megtisztelni a csillag által jelzett ezen új királyt.

Azután azt mondta Heródes: „Menjetek Betlehembe és nagy szorgalommal keressétek a gyermeket; és amikor megtaláljátok őt, jöjjetek és mondjátok el nekem, hogy én is örömest mehessek és köszönthessem őt.” Íme, ezt mondta álnokul.

  1. fejezet: A mágusok látogatása Jézusnál, és visszatértük saját hazájukba, Jézus számukra álmukban adott figyelmeztetésével

A mágusok ezért elhagyták Jeruzsálemet, és íme, a csillag, mely keleten tűnt fel számukra előttük haladt. Látván a csillagot, a mágusokat öröm töltötte el. És így, Betlehembe érkezvén, a városon kívül, meglátták a csillagot egy helyben állva a fogadó felett, ahol Jézus megszületett. A mágusok ezért odamentek és belépvén a lakhelyre megtalálták a gyermeket és az ő anyját, és meghajolván hódoltak neki. A mágusok megajándékozták ők, ezüsttel és arannyal, részletezve a szűznek mindazt, amit láttak. Ami után, miközben aludtak, a gyermek figyelmeztette őket, hogy ne menjenek Heródeshez: így másik úton tértek haza saját otthonukba, beszámolván mindarról, amit láttak Júdeában.

  1. fejezet: Jézust Egyiptomba viszik menekülés közben, és Heródes lemészárolja az ártatlan gyermekeket.

Heródes látván, hogy a mágusok nem tértek vissza, úgy vélte, csúfot űztek belőle, ezért elhatározta, hogy halálra veti a megszületett gyermeket. De íme, miközben József aludt, megjelent számára az Úr angyala, mondván: „Kelj fel gyorsan, fogd a gyermeket az anyjával és menj Egyiptomba, mert Heródes le akarja mészárolni őt.” József nagy félelemmel kelt fel, fogta Máriát a gyermekkel, és Egyiptomba mentek, és ott tartózkodtak Heródes haláláig: aki úgy vélte, csúfot űztek belőle a mágusok, elküldte katonáit, hogy mészároljanak le minden újszülött gyermeket Betlehemben. Ezért a katonák jöttek és megöltek valamennyi ott lévő gyermeket, miként Heródes megparancsolta nekik. Miáltal beteljesültek a próféta szavai, mondván: „Siránkozás és zokogás van Rámában, Ráhel siratja fiait, ám vigasz nem adatik neki, mert nincsenek.”

  1. fejezet: Jézus, visszatérvén Júdeába, csodálatos vitát tart tudósokkal, amikor éppen eléri tizenkettedik életévét

Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala Megjelent Józsefnek álmában, mondván: „Térj vissza Júdeába, mert mivel halottak azok, akik a gyermek halálát akarták.” József ezért fogta a gyermeket (aki elérte a hetedik életévét) Máriával, és eljöttek Júdeába, ahol meghallván, hogy Archelaus, Heródes fia, uralkodott Júdeában, elmentek Galileába, félvén Júdeában maradni; és letelepedtek Názáretben. A gyermek kegyelemben és bölcsességben növekedett Isten és az emberek előtt.

Jézus, elérvén a 12 éves kort, Máriával és Józseffel felment Jeruzsálembe, hogy imádkozzanak ott, az Úr törvénye szerint, Mózes könyvében megírva. Amikor véget ért imájuk, elindultak, elvesztvén Jézust, mivel azt gondolták, már korábban hazatért a rokonaikkal. Mária ezért visszament Józseffel Jeruzsálembe, keresvén Jézust a rokonok és a szomszédok között. A harmadik napon megtalálták a gyermeket a templomban, tudósok gyűrűjében, beszélgetvén velük a törvényekről. És mindenkit lenyűgöztek a kérdései és a válaszai, mondván: „Miként lehet ilyen tantétel őbenne, látván hogy milyen kicsi és nem tanult meg olvasni?”

Mária megfeddte őt, mondván: „Fiam, mit tettél velünk? Íme, én és az apád három napja keresünk szomorúságban.” Jézus válaszolt: „Hát nem tudjátok, hogy Isten szolgálata az Apa és az anya elé való?” Jézus ezután az anyjával és az apjával Názáretbe ment és alázattal és tisztelettel viseltetvén velük.

  1. fejezet

Jézus, ahogy betöltötte a harmincadik életévét, miként azt ő maga mondta el nekem, felment az Olajfák Hegyére olajbogyót gyűjteni anyjának. Azután délben, miközben imádkozott, és ezekhez a szavakhoz ért: „Uram, kegyelemmel…” rendkívül erős fény vette körül és végtelen sokaságú angyal, akik azt mondták: „Isten legyen áldott.” Gábriel angyal átadott neki (valamit, amely) mintha egy ragyogó tükör lett volna, (és) egy könyv, melyek leszálltak Jézus szívébe, ahol tudomása volt Isten tettéről és arról, amit megmondott, és mi Isten akarata olyannyira, hogy minden csupaszon és nyitottan feküdt előtte; miként azt mondta nekem: „Hidd el Barnabás, ismerek minden prófétát és minden próféciát, olyannyira, hogy bármit is mondok, az egész már elő is jött abból a könyvből.”

Jézus, megkapván ezt a látomást és megtudván, hogy ő próféta, elküldött Izrael házába, kinyilvánította mindezt Máriának, az anyjának, azt mondván neki, hogy ő (Jézus) Isten dicsőségére súlyos üldöztetéseket kell elszenvedjen, és többé már nem fog engedelmeskedni neki, hogy szolgálja őt (az anyját). Minek utána, hallván ezeket, Mária válaszolt: „Fiam, mielőtt megszülettél mindezt közölték velem; ezért legyen áldott az Isten szent neve. Jézus elindult, ezért ettől a naptól kezdve, hogy betöltse az ő prófétai hivatását.

Megosztás

Új bejegyzés: A Föld dimenzióváltása - 4. rész - Magunkban hordozni a Fényt - Nagyon sok előnye van a magas rezgésszámnak, de tudd azt is, lesznek olyan ellenségeid, akik a puszta létezésedet tartják majd taszítónak. Egyszerűen megpróbálnak elmenekülni a közeledből. Nem tudják, valójában mi történik velük, csak valahogy úgy érzik, innen menekülni kell.... / 2019.01.16. /

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!