Kategória: Gnosztikus Evangéliumok

A Bertalan-evangélium

A Krisztus Urunk passiója előtti időben1 egyszer mind összegyűltek az apostolok. Akkor megkérdezték őt, és kérték: „Urunk, nyilatkoztasd ki nekünk a menny titkait!” Jézus azonban így felelt: „Amíg le nem vetettem ezt a hústestet, semmit sem tudok közölni veletek.” Miután azonban szenvedett és feltámadott, rátekintettek, és nem merték őt megkérdezni az összes apostolok, mivel a…

Nikodémus Evangéliuma

Badinyi Jós Ferenc: Jézus Király, a Pártus herceg – című könyvéből átvéve, a szerző bevezetőjével és magyarázatával Ez az ”evangélium” fennmaradt a görög, szíriai, kopt es örmény nyelveken írt kéziratokban. melyekben . ,Pilátus aktai” címmel található. Az ortodoxnak nevezett egyházban Epiphanius (Kr. u. 375) egyházatya magát Nikodémust, Jézus tanítványát nevezi szerzőként. Eusebius (Kr. u. 295)…

Jézus Urunk Evangéliuma

1.) Messzi idők ígéretét teszem valóvá most, hogy emberként jöttem ide közétek. 2.) Nem volt ez szükséges addig, míg atyáitok lelkéből a szeretet imádsága törhetetlen hittel érkezett az örökké lett Mindenhatóság fényvilágába. 3.) Amíg a földi ügyeket az Égi Törvény örök rendje irányította. 4.) Amíg az emberi gonoszság meg nem rontotta bennetek az istenfiúság méltóságát.…

Háromoldalú értekezés – III. rész

Háromoldalú értekezés – III. rész Különböző teológiák Ha mindkét rend, azok jobbról, és azok balról, összegyűlnek, egyik a másikkal, a gondolat által, mely közöttük van felállítva, mely megadja számukra az ő szervezetüket egymással, az történik, hogy mindketten versengve tevékenykednek, tetteik szerint, a jobbról lévőkkel emlékeztetve a balról lévőkre és a balról lévőkkel emlékezetve a jobbról…

Háromoldalú értekezés – II. rész

Háromoldalú értekezés – II. rész  Az anyai emberiség létrehozása A dolog, mely átfolyik a formáján az ok, miáltal a láthatatlanság mely, a hatalmasságok által létezik …+ mindannyiukért, mivel …+ mivel nemzenek és pusztítanak őelőttük. A gondolat, melyet közé állítottak azoknak akik jobbról vannak és azoknak akik balról vannak, a nemzés hatalmassága. Mindazok, akiket az elsők…

Háromoldalú értekezés – I. rész

Háromoldalú értekezés – I. rész Bevezetés Ami azt illeti, amit a magasztos dolgokról mondhatunk, ami helyes, az az, hogy az Atyával kezdjük, aki a Teljesség gyökere, az, akitől kegyelmet kaptunk, hogy beszélhetünk róla. Az Atya Ő azelőtt létezett, mielőtt bármi más, önmagán kívül, létrejött volna. Az Atya egyetlen dolog, akár egy szám, mivel ő az…

Trimorphic Protennoia

Én vagyok Protennoia (elsődleges elmeszándék), a gondolat, mely a fényben lakozik. Én vagyok az mozgatóerő, mely a Mindenségben lakozik, ő, akiben a mindenség megállapodik, a megszületettek között az elsőszülött, ő, aki a Mindenség előtt létezik. Őt (Protennoiát) három néven szólítják, habár egyedül lakozik, hiszen ő tökéletes. A Láthatatlan Egy Gondolatán belül láthatatlan vagyok. Megnyilatkozom a…

Értekezés a feltámadásról

Vannak néhányan, Rheginosz fiam, akik sok dolgot szeretnének megtanulni. Akkor tűzték ki ezt a célt, amikor olyan kérdésekkel foglalták el magukat, melyekre hiányzott a válasz. Ha ezekkel sikeresek lennének, általában nagyon fennkölten gondolnának saját magukra. Ám nem hinném, hogy megállnák a helyüket az Igazság Igéjében. Inkább a saját nyugalmukat keresik, amit megkaptunk Jézus, a Megváltó…

Dörgő hang, tökéletes elme

A hatalomból születtem, és azokhoz jöttem, akik rólam elmélkednek, és azok között találtak meg engem, akik kutattak utánam Nézzetek rám, akik rólam elmélkedtek, és ti hallók, hallgassatok engem, ti, akik vártok rám, vegyetek magatokhoz. És ne száműzzetek engem a pillantásotok elől, És ne emeljétek a hangotokat gyűlölködésre ellenem, sem a hallásotok. Ne legyetek tudatlanok rólam…

Seth három sztéléje

Seth három sztéléje Dositheos kinyilatkoztatása Seth, az élő és megingathatatlan faj Atyjának, három sztéléjéről, melyeket (Dositheos) látott és megértett. És miután olvasta őket, emlékezett rájuk. És odaadta nekik, a választottaknak, pontosan úgy, miként azt leírták ott. Sokszor csatlakoztam, boldogságot adván, a hatalmasságokkal, és méltóvá váltam a mérhetetlen felségekhez. A (sztélék) pedig a következők: Seth első…

Norea gondolata

Mindenség Atyja, a Fény Ennoiája (eszméje), a magasságokban lakozó, felette a lenti (régióknak), a magasságokban lakozó Fény, az Igazság Hangja, a megérinthetetlen Logosz, és a kimondhatatlan Hang, felfoghatatlan Atya! Norea az, aki hozzájuk kiált. Ők hallották (és) megkapták őt, az ő helyén mindörökre. Odaadták neki az Atya Nouszában (ész és tudás), Adamaszban, valamint a Szentek…

Silvanus tanításai

Töröljétek ki az egész gyermekkort azt életetekből, erősítsétek meg magatokat elmétekben és lelketekben, és keményítsétek meg a harcot a szerelem szenvedélyének könnyelműségével és a közönséges gonoszsággal, és a dicséret szeretetével, és a viszálykodás kedvelésével, és a féltékenységgel és a haraggal, és a dühvel és a kapzsiság vágyával szemben. Őrizzétek táborotokat és fegyvereiteket és dárdáitokat. Fegyverezzétek…

Jézus Bölcsessége (Szófia)

A halálból való feltámadását követően a tizenkét tanítvány és a hét nő folytatta követését, és elmentek Galileába a hegyre, melynek neve: „Jövendölés és öröm”. Amikor összegyűltek és összezavarodva a világegyetem alapjait alkotó valóságtól és a tervtől, és a szent előrelátástól, és az elöljárók hatalmától, és minden dolog kapcsán, melyet a Megváltó tett velük titokban, a…

Sextus mondásai

(157) […] a tudatlanság jele. (158/159) Szeresd az igazságot és használd a hazugságot méregként. (160) A megfelelő idő előzze meg szavaidat. (161/162) Beszélj, amikor nem célszerű hallgatni, akkor szólalj meg (csak) általad ismert dolgokról, ha alkalmas. (163a) Az idő előtti szót gonosz szándék jellemzi. (163b) Amikor a cselekvés helyénvaló ne használj szavakat. (164a) Ne akarj…

A Nagy Seth második értekezése

És a tökéletes Magasztos megpihen a kimondhatatlan fényben, mindezek anyjának igazságában, és mindannyiótokban, akik eljutnak hozzám, hozzám, aki egyedül a tökéletes, a Szó miatt. Mivel a Szellem teljes hatalmasságával létezem, aki barátságos hozzánk, és a mi hasonlatos rokonunk, hiszen létrehoztam egy szót az Atyánk dicsőségére, a jósága által, úgyszintén a megsemmisíthetetlen gondolatot, amely a Szó…

Új bejegyzés: A Föld dimenzióváltása - 4. rész - Magunkban hordozni a Fényt - Nagyon sok előnye van a magas rezgésszámnak, de tudd azt is, lesznek olyan ellenségeid, akik a puszta létezésedet tartják majd taszítónak. Egyszerűen megpróbálnak elmenekülni a közeledből. Nem tudják, valójában mi történik velük, csak valahogy úgy érzik, innen menekülni kell.... / 2019.01.16. /

error: CopyRight © All Rights Reserved - Page protection is actived!