A lélek halhatatlansága

Sok embernek a lélek halhatatlansága elfogadhatatlan, mert földimulandó mércét használ. A Földön semmi sem állandó – minden csak átmenetileg létezik az emberek véleménye szerint – tehát úgy gondolják, hogy a természeti törvények alól nincs kivétel.

Hiszen a földi test is elpusztul, azaz látszólag szétesik és megszűnik. Arra az ember nem gondol, hogy ami így látszólag elpusztul, az csak egy átmenet az újraalakuláshoz. Kevés gondolkodással minden földi (dolgot) mint valami „egy célt szolgálót” kellene felismernie és észrevennie, és hogy a legjelentéktelenebb teremtések is egy bizonyos összefüggésben állnak egymással – tehát nem céltalanok.

Egy ilyen teremtési mű elmúlásakor maradványait ismét más teremtések veszik magukba, tehát szolgál ezeknek, és az új teremtményekben tovább él. Csak a külső változást kell komolyan megszemlélnie, aztán be kell ismernie, hogy a belső élet nem szűnhet meg. Legalább ezt a belső életet az embernél is el kellene ismernie, világosan látnia kell, hogy az ember lelke, az érzelmi élete nem fejeződhet be tetszés szerint, hogy ez az érzelmi élet minden egyes megtestesülés voltaképpeni célja.

A külső forma nem ér semmit, ha az emberiség nem ismeri fel a belső lényeget. Az emberi lény felépítéséhez mindig ugyanazok az alkotórészek szükségesek:

Test, Lélek és Szellem (Tudat)

A test, mint külső burok azokat a funkciókat végzi, amelyeket a lélek meghatároz. Tehát a test csak szerv, amely által az akarat teljesül. A halál pillanatától kezdve a léleknek nincs szüksége szervekre, amik őt – mint a Földön, tehát a látható Teremtés-műben – szolgálják, hiszen a tartózkodási helye megváltozott, olyan régiókba ért át, ahol semmi külsőleg láthatót nem kell végbevinnie.

A test szükségtelenné vált, az csak a földi életút eszköze volt, ahol a léleknek az isteni szellem hordozójává kellett formálódnia. A szellem – az élőlény harmadik alkotórésze – bár minden emberben szendereg, de akcióba csak akkor lép, amikor a lélek akarata több figyelmet szentel neki, mint a testnek. Tehát amikor a lélek már nem tartja annyira fontosnak a földi követelményeket azokkal szemben, amelyeket a szellem állít eléje, és amelyek mindig a földi igények hátraszorítását jelentik.

Bár a test, lélek és szellem összetartozik, de külön célra törekedhet.

A lélek akaratát jobban a test igényei felé fordíthatja, de figyelmen kívül is hagyhatja, és akaratát csak a benne levő szellem hasznára fordíthatja. És éppen ez az akarat-irány határozza meg a túlvilági életet, tehát azt az állapotot, amelyben a lélek a földi élet után tartózkodik, és ami boldogságot vagy szenvedést (Árnyékvilág) hozhat.

Tehát a földi élet – a test funkciója – csak egy átmeneti állapota a léleknek, amiben tevékenységekre serkenti a testet a Földön, de semmiképp nem tekinthető megszűntnek, amikor a test már nem képes ellátni funkcióját.

A lélek elhagyja a testet, mert már olyan régiókban tartózkodik, ahol a külső burokra nincs szükség. Teljesen téves felfogás a lelket szintén elpusztultnak tekinteni – mert a lélek valami olyan, ami nem pusztulhat el. A lélek ugyan az ember fizikai halála következtében nem tudja a testet funkcióira késztetni, a hiányos érettsége miatt – azaz amikor kevés figyelmet szentelt a magában rejlő szellemnek – tétlenség-állapotba eshet, de soha nincs olyan, hogy „többé nem létezik”.

Mert a lélek valami szellemi, ami elmúlhatatlan, miközben a test földi anyagból van, és az anyag állandó változásnak van kitéve. Ezért amint a lélek elhagyja, újra alkatrészeire bomlik.

Az emberek számára felfoghatatlan, hogy a test, lélek és szellem milyen viszonyban van egymással. Ezért is nehéz megmagyarázni nekik a szellem „tevékenységét”. A szellem ellentétben áll a testtel – a lélek pedig a kettő között áll, tehát döntenie kell vagy a test, vagy a szellem javára, de egyszerre mindkettő felé soha nem tud fordulni.

A Test vagy a Szellem akarata érvényesül?

A lélek az emberkénti megtestesülés kezdetén teljesen a testhez csatlakozik. Törekszik tehát, hogy teljesítse a test minden kívánságát, azaz a gondolkodás, az érzés és az akarat – az ember lelke – csak a testhez igazodik, ami maga még anyag, és keresi is az anyaggal való egyesülést.

Az emberben tehát csak az anyagi javak iránt van kívánság, mert az megtestesítője mindannak, ami a test kedvére van. Tehát a szellem ily módon nem érvényesül – a lélek nem hallgat arra, amit a szellem kér. Nem tud érvényesülni, a testnek még előjoga van, a lelket akarja és teljesen igénybe veszi, tehát uralja gondolatait és törekvéseit.

Azonban a lélek fel tudja ismerni a földi dolgok értéktelenségét, lényegtelennek tudja tekinteni a test kívánságait, és a földi élettől többet kívánhat, mint csak anyagi javakat. És ha ez megtörténik, akkor jut el a szellem a maga igényeihez. Ezt kifejezésre juttatja a léleknek – és az hallgat rá. Ezzel a lélek elkezd egy más irányba indulni – már nem kíván semmit a test számára, hanem szellemi javakra törekszik.

Engedi, hogy tanítsák, azaz ellenvetés nélkül elfogadja amit a szellem közvetít neki. Boldognak érzi magát, kevesebbet gondol a testére, vagy azt is hajlamossá próbálja tenni mind arra, amit a szellem kér a lélektől: a földi anyagot feladni, hogy szellemi javakra cserélje.

Tehát a test felett győzött a szellem. Mindkettő, a szellem is és a test is a lelket akarja magának megnyerni, és amikor sikerül a szellemnek a test kívánságait kiszorítani, akkor ő a győztes. De mit kell érteni a „szellem” fogalom alatt?

A szellem az isteni rész az emberben, ez az, ami isteni teremtménnyé teszi. Az a kötelék, ami az embert öröktől fogva összekapcsolja az Atya-szellemmel. Ő az emberben levő tudat, ami öröktől fogva örökre összekapcsol az Atya-szellemmel. Amint a szellem akcióba lép, az ember Isten teremtményének ismeri fel magát – előtte csak annyit tudott, hogy élőlény, és az élettől mindent meg akart nyerni, amit az nyújtani tud.

De amint az ember felismeri magát, akkor a világ már semmit sem jelent neki, akkor magasabb javakat keres, akkor gondolatai a szellemi világgal foglalkoznak, akkor kapcsolatba akar lépni azzal, aki életet adott neki. Ilyenkor már helyesen gondolkodik, akarata és cselekvése megfelel Isten akaratának. Ekkor tehát az emberben már munkálkodik az Istenből való szellem, akinek a lélek átadja magát, hogy vezesse és tanítsa arra, hogy a test, lélek és szellem eggyé váljon, és létrejöjjön az egyesülés Istennel – mert a szellem folytonosan az Atya-szellem felé törekszik, akivel kapcsolatban áll és marad is mindörökké.

A lélek – A Szellem-szikra az emberben

Az ember lelke a megszámlálhatatlan lélekszubsztancia egyesülése, a szellemi erők gyújtópontja – tehát Istentől való felfogó edénye a szelleminek. A megszámlálhatatlan lélekszubsztanciák mindegyike előzőleg volt már valahol megtestesülve, azaz körülvéve egy külső formával a szellemi magasabbra fejlődése céljából, és hogy lehetőség legyen az ugyanolyan szubsztanciák későbbi egyesülésére.

Tehát az emberi lélek minden egyes szubsztanciája átment minden Teremtés-művön, és ezzel a lélek mintegy kiérlelődött az utolsó testet-öltéshez a Földön.

A lélek mindig ugyanazt a formát veszi fel, mint az őt körülzáró külső burok, és hallatlanul vonzó és sokrétű képet nyújtana a szellemben látó számára, ha az ember lelkét a maga összetettségében szemlélné. De Istennek ez a Teremtés-műve az ember számára láthatatlan, szerkezetében és célszerűségében pedig leírhatatlan.

Hiszen a lélek konstrukciójának (kialakításának) leírása csak megzavarná az ember gondolkodását, mert nem bírja felfogni, hogy mennyi csodadolog van az emberi testben. A legnagyobb kicsinyítésben az egész Teremtés-mű az, ami az ember „lelkét” jelenti. A lélek az ember legbensőbb része, magába foglalja az egész Teremtést, és az a rendeltetése, hogy a földi élet alatt átszellemüljön, majd Istent magasztalva élvezze a Menny örömeit.

A lélek az isteni Szellemet rejti magában. Bár szellemi a lélek ősszubsztanciája is minden fejlődési fokán – az isteni Szellem-szikrát azonban Isten maga helyezi az emberben megtestesülő lélekbe.

Az emberbe leheli ÓDját (az élet leheletét) – bele helyezi az istenit, és a lelket az elé a feladat elé állítja, hogy döntsön az isteni vagy az emberi mellett utolsó léte folyamán a Földön.

Miután a lélek – ez az Istenből való szellemi, amely egykor ellenállt Istennek – hajlandó egyesülni az isteni Szellemmel, így most elkezdődik annak átszellemítése, ami egykor messze volt az Istentől, és az emberi lélekben világosság keletkezik.

Az emberi (földi) vágyak legyőzése, a Lélek győzelme

Az emberi lélek akkor egyesül az isteni Szellemmel, amikor kitartóan legyőz minden emberi kívánságot, amely kísértésként az emberi testhez tapad az akarat próbatétele és edzése céljából – amikor mindennek ellenáll, amit a test követel, és készségesen aláveti magát annak, amit az isteni Szellem kíván tőle.

Ilyenkor a lélek végérvényesen feladja egykori ellenállását az Istennel szemben – Isten mellett dönt, tudatosan már nem áll szemben az istenivel, magába fogadja Isten szeretetsugárzását, az erőt, hogy növelje magában a szellemit, hogy előidézze a magában és kívüle levő szellemi egyesülését, tehát tudatosan közeledik Istenhez.

Ha azonban a testi vágy az uralkodó, akkor az isteni Szellem-szikra a legmélyebb burokban szunnyad az emberben, képtelen világosságot sugározni, és a lélek a legmélyebb sötétségben marad. Földi életét minden eredmény nélkül éli le, a benne levő szellemi élettelenségre van ítélve. A földi útja nem vezet magasabb fejlettséghez, hanem a megállás, vagy a visszafejlődés ideje lesz.

Az emberben levő isteni Szellem-szikrát figyelmen kívül hagyta, így tehát az nem is tudott megnyilvánulni. Az isteni Szeretet nem vezethette erejét a lénybe, tehát az örök Atya-szellemmel való egyesülés sem következhetett be. A világosság nélküli állapotot, amit a lélek maga választott a Földön, magával viszi az örökkévalóságba, és ott végtelenül kínos bűnbánattal gondol vissza a földi élet kihasználatlan idejére, és sokkal nehezebb küzdelmeken kell átmennie, míg az állapota világosabbá változik.

Forrás: http://www.berthadudde.hu/index.html

0 hozzászólás

Véleménye van? Szóljon hozzá!

Csatlakozni szeretne a vitához?
Bátran tegye meg!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük