Buddhista Mantrák

Amikor elkezdtem néhány évvel ezelőtt a buddhista mantrákat recitálni, szokatlan nyelvezetük miatt csak nehezen tudtam belevésni a tudatalattim mélyére. Ma már könnyedén, a nap bármely szakaszában recitálom a számomra legfontosabb mantrákat. Van olyan mantra, amit minden nap recitálok, de vannak olyanok is, melyeket csak ritkábban.

A mantrák olyan szentnek tekintett hangokból állnak, amelyekről azt tartják, hogy természetfölötti erővel rendelkeznek. A ‘mantra’ szó szanszkrit eredetű, aminek valószínűsíthető jelentése ‘az, ami védelmezi (tra) az elmét (man)’.

A buddhizmusban a mantrák szerepét különbözőképpen értelmezik az egyes irányzatok, de alapvetően a megvilágosodás elérését szolgálják. Sok esetben a mantrákat a meditáció egy formájaként is használják. A buddhizmus vadzsrajána irányzatában különösen sok mantrát kántálnak. Úgy tartják, hogy megtestesíti a mantra által megszólított istenség erejét és tulajdonságait. Imafüzéreket használnak arra, hogy számon tartsák az elkántált mantrákat.

Az istenségek segítségül hívásán és a természetfölötti erők jóindulatának megnyerésén kívül a mantrákat gyakran alkalmazzák a balszerencse elleni védelemre. A mantrákat nem csak egyedül, hanem többen is kántálhatják olyan magánszertartásokon, ahol a cél az, hogy megvédjék az egyént a betegségektől vagy más balszerencsétől. De nagy nyilvános szertartásokon is végezhetnek ilyet, hogy a közösség felől elhárítsák a veszedelmet. Ez utóbbi történik Kiotóban, Japánban, a Jizó Obon Fesztiválon, ahol gyerekek egy nagyobb szemű imafüzért adnak körbe, miközben fennhangon kántálva kérik Ksitigarbha bódhiszattva (Japánban: Jizó (Dzsizó) bódhiszattva) a gyerekek védelmezőjének támogatását és jóindulatát.

Az ilyen védelmező jellegű rítusok nagy szerepet játszanak a mahájána és ezoterikus buddhista irányzatokban, elsősorban Kelet-Ázsiában és Tibetben. Ezekben a régiókban, különösen Tibetben, a dháraníkat és mantrákat egyaránt használják a védelmező rítusokban. A dháraníkban lévő szavak értelemmel bírnak, sok esetben egy-egy tanítás kifejtésére vagy egy istenség iránti rajongás kifejezésére irányulnak, és úgy tartják, hogy spirituális erővel bír. A mantrák rövidebb, néhány szavas mondatok, gyakran csak egyszerű szavak, amelyeknek szintén erőteljes spirituális erőt tulajdonítanak.

Kezdjük talán a számomra leggyakrabban használt, legkedvesebb mantrával, a Gyógyító Buddha Mantrával.


Gyógyító Buddha Mantra

TEYATA OM BEKANZE BEKANZE MAHA BEKANZE RADZA SAMUDGATE SVAHA

( Tejátá om békándzé békándzé máhá békándzé rádzá számudgáté szohá )

bekanze a fájdalom megszüntetését jelenti, a maha bekanze a fájdalom nagy megszüntetését. Az első bekanze a valódi szenvedés fájdalmának megszüntetését jelenti, nem csak a betegségekét, hanem az összes problémáét. Megszünteti a halál és újraszületés fájdalmait, melyeket a karma és a zavaros érzelmek okoznak. Az első bekanze megszünteti a test és a tudat összes problémáját, beleértve az öregséget és betegségeket is.
A második bekanze megszünteti a szenvedés valódi okát, mely nem külső hanem tudati. Ez a karmára és a zavaros érzelmekre vonatkozik, a belső okokra, melyek lehetővé teszik, hogy a külső tényezők, mint az élelem vagy a napszúrás betegségeket okozzanak.

Például a bőrgyógyászok azt állítják, hogy a napsugarak bőrrákot okozhatnak, azonban a tudatbéli ok nélkül semmilyen külső tényező nem lehet a betegségek oka. A napszúrás nem a a bőrrák fő oka, csak azoknak jön létre akik létrehozták magukban a bőrrák okait. Ezért nem kap minden napozó bőrrákot. Évszázadokon keresztül sokat ültek az emberek a napon, de bőrrák viszonylag új jelenség.

A harmadik fázis, a maha bekanze a nagy megszüntetést jelenti, vagyis a tudatban maradt legfinomabb zavaró gondolati lenyomatok megszüntetését is.

Gyógyító Buddha mantra valójában ellenszerként szolgál a teljes fokozatos spirituális úton a megvilágosodásig. Az első bekanze általánosan az alacsonyabb képességűek fokozatos útjához; a második bekanze általánosan a közepes képességűek fokozatos útjához; és a maha bekanze a magas képességű lények fokozatos útjához kapcsolódik. A Gyógyító Buddha mantrája tartalmazza a teljes fokozatos utat a kezdetektől a teljes megvilágosodásig.

mantrarecitáció lenyomatokat hagy a tudatunkban, tehát képesek leszünk megtenni a mantra által tartalmazott utat. Létrehozza a teljes út áldását a szívünkben; és aztán végigjárhatjuk az utat, ezt jelenti a bekanze bekanze maha bekanze.

Az OM az „a”, az „o” és az „m” három hangjából áll, melyek a Gyógyító Buddha teljesen tiszta, szent testét, beszédét és tudatát jelképezik. A megvilágosodás útja során a tisztátalan testünk, beszédünk és tudatunk a Gyógyító Buddha tiszta, szent testévé, beszédévé és tudatává alakul, és így az érzőlények tökéletes vezetőivé válunk.

Mindentudó tudatunkkal képesek leszünk erőfeszítésektől mentesen, közvetlenül, hibátlanul látni minden érzőlény tudatszintjét, és az összes nekik alkalmas módszert, hogy egyik boldogságból a másikba vezessük őket, a teljes megvilágosodás páratlan boldogságáig.

Íme néhány gyógyító buddha mantra recitálás:


Zöld Tara Mantra

OM TARE TUTTARE TURE SVAHA

( Om táre tuttáré turé szohá )

Tárá mantráját gyakran használják, hogy legyőzzék a testi, szellemi és érzelmi akadályokat és a kapcsolatokban kialakuló gátakat. Zöld Tárá célja, hogy minden élőlényt megsegítsen. Emellett őt tekintik “Minden Buddha Anyjának”.

E két fő funkciójából következik Zöld Tárá mantrájának jelentése. Ez röviden a következő: “Leborulok a Megszabadító előtt, Minden Győztes Anyja előtt”

Így recitáljuk:


Fehér Tara Mantra

  • Szanszkrit változatban:
OM TARE TUTTARE TURE MAMA AJUH PUNJA DZSNYANA PUSTIME KURU SVAHA

 ( Om táre tuttáré turé mámá áju punyá dzsáná pustim kuru szohá )

 

  • Tibeti változatban:
OM TARE TUTTARE TURE MAMA AJUR GJANA PUNE PUNTIN KURU SVAHA

( Om táre tuttáre turé mámá ájur dzsáná punye putin kuru szohá )

Fehér Tárá (szanszkrit nyelven: Szitatárá) a könyörületesség anyai jellegét képviseli. Hét szemmel ábrázolják (a két tenyerében, a talpain és a homlokán), hogy szimbolizálja az együttérző elme éberségét. Mantrájának első része az „om táre tuttáre ture” megegyezik a Zöld Tárá mantrájával, ami azt jelenti, hogy „leborulok a Megszabadító előtt, Minden Győztes Anyja előtt”.

A mantra második része, a „mama ajuh punja dzsnyána pustim kuru szváhá” jelentése „nekem hosszú életet, érdemet, bölcsességet, növekedést adj most, üdvözlégy”

Így recitáljuk:


Avalókitésvara (Tibetben Csenrézi) bódhiszattva mantra

OM MANI PADME HUM

( Om mani pedme hom )

A tibeti buddhizmusban ez a legismertebb mantra. Úgy tartják, hogy a mantra mondogatása, akár hangosan, akár magunkban mormolva, segítségül hívja Csenrézit, aki a mérhetetlen jóindulat és könyörületesség bódhiszattvája. A mantra leírt formájának is ugyanolyan hatást tulajdonítanak. Ezért sokszor útszéli kövekbe vésik, hogy mindenki láthassa vagy imamalmokra is ezt a mantrát rajzolják, festik.

A mantra jelentése többféle lehet, a gyakorlótól függően. Leggyakrabban így fordítják: “Üdvözlet az ékszernek a lótuszban”. Azonban Donald Lopez szerint nem helyhatározó, hanem valószínűbb, hogy megszólító a manipadme szó. Azaz inkább ezt jelenti: “Ó, Te, aki Ékszer Lótusz”. Ezzel magát Avalókitésvarát megidézve, az ő segítségét kérve. Mások szerint a mantrát hat szótagra bontva értelmezhetjük, om, ma, ni, pad, me, hum, amely hat szótag a hat birodalomból való megtisztulásra utal. (az istenek, a félistenek/aszúrák, az emberek, az állatok, az éhes szörnyek/préták és a pokol birodalmai)

Akárhogyan is fordítják vagy értelmezik, ahogy fentebb írtuk, ez a legismertebb buddhista mantra. Tibetben és a tibeti buddhizmusban nagyon elterjedt a kántálása. Nem csupán kántálják, hanem kövekbe vésik, zászlókra nyomtatják, ima-kerekekre préselik. A mantrát hat szótagban írják le: Om Ma Ni Pad Me Hum

Mivel a tibetiek a szanszkrit hangokat nehezen kiejthetőnek találják – éppúgy, mint a nyugatiak, csak ők más miatt – , így a tibetiek a “Padme” szót “pe-me”-nek ejtik.

Így recitáljuk:


Egy másik kedvenc mantrám, a Dzambhala mantra, melyet gyakran szoktam recitálni.

A Sárga Dzambhala – Jólét istenség mantra

OM DZAMBHALA DZALENDRAYE SZVAHA

( Om dzámbálá dzálen dájá szohá )

Dzambhala öt jólét istenség az Ezerkarú Csenrézivel kapcsolatos, és tibeti elterjedése Atisa mesterhez kapcsolódik. Az öt aspektus az öt buddhacsaládnak megfelelő, így van fehér, sárga, piros, fekete és zöld Dzambala is.

Itt a Sárga Dzambhala mantráját idézzük, mely a legismertebb, legáltalánosabb, legtöbbször alkalmazott a jólét és gazdagság eléréséért.

Sárga Dzambala jobb kezében drágakövet, balban drágaköveket okádó mongúzt tart.

Sárga Zambala a bőség és a jómód istensége. Hatásai: jószerencse, erkölcsi tisztaság, hosszú élet, intelligencia növekedése, és az anyagi és szellemi szükségletek kielégítése.

Zambala a végső valóságban a Forrásban benne rejlő belső gazdagság természet szimbóluma. Sárga vagy arany színű mivel a gazdagság az anyagi stabilitás, a föld elemhez tartozik. Megidéző magszótagja a DZAM szótag.

Így recitáljuk:

https://youtu.be/f_pe5uIBWds


Az OM mantra

OM

( Ommmm )

A leggyakrabban használt mantra az OM. Szakrális szótag, amelyhez az egész teremtést kötik. Úgy tartják, hogy kezdetben volt az OM. A jógiban, amikor már mindent elcsendesített magában, vagyis tovatűntek a hangok, a mondatok és a mondattöredékek, a belső párbeszéd szavai és szótöredékei, a képek és a gondolatok, és még a gondolatoknak a töredékei is, végül az érzések és az érzékek is, akkor végül a csöndben nem marad más, csak az OM hangja. Ezt hallja végezetül a jógi.

Ez is gyakorlat, bár nem számít olyan látványosnak, mint amilyen egy ászana. Az OM mantra rezgései harmóniát hoznak a világba és a szervezetünkre is nagyon harmonikus hatással vannak.
Azt figyelték meg, hogy az OM mantra recitálása, folyamatos zengetése a szerveket egymásra hangolja. Ehhez legalább húsz másodpercig kell magunkban vagy fennhangon az OM mantrát zengetni. Amikor az OM mantra összehangolja a szerveket az történik, hogy azok sokkal kisebb energiafelhasználással sokkal könnyebben tudnak működni.

Pl.
Képzeljük el, hogy tíz ember áll sorban. Az első elgurít egy golyót a második felé, akinek az a feladata, hogy úgy gurítsa tovább a golyót, hogy az egyre gyorsabb legyen. Mindenkinek a sorban ugyanez a feladata. Ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, mindenkinek jó ritmusban kell megérinteni és meglökni a golyót. Ha nem ez történik, a golyó hamar megáll. Az OM mantra olyan, mint amikor egy karmester megadja a jelet mindenkinek ahhoz, hogy mikor lökje meg a golyót. Így alkot harmóniát az OM.

Hogyan képezzük az OM mantrát?

Az OM hang valójában négy hangzóból áll. Tradicionálisan az OM-ot AUM-nak ejtik. Az Mhang utáni csend is hangnak számít. Ezt Turiának hívják. Ez a negyedik hang. Minden hangnak sajátos szimbolikus tartalma van, mint ahogy a teljes mantra is egy önálló szimbólum. A hagyomány szerint ezzel a hanggal kezdődött minden. Ez a teremtés mantrája.

Mire kell figyelni?

Amikor az OM mantrát gyakoroljuk, a test különböző területein jelentkező rezgések helyét figyeljük és kutatjuk. Minden hangnak megvan a saját helye a testben, ahol azt a zengetés során megérezhetjük.

A légzés az OM mantra kiejtéséhez

Ezt a mantrát úgy képezzük, hogy teljes jógalégzéssel belélegzünk. Ezután az „A” – hangot ejtjük először, ami egy halkan induló, finom és gyengéd hang, miközben a teljes jógalégzés kilégzési szakaszával ellentétben, most a kilégzés a mellkassal indul, és azt, mint egy ernyőt leengedjük. Ettől az „A” hang egyre erősödik, majd hamarosan átcsap egy erőteljes „U” – hangba. Ilyenkor már a hasizmok is dolgoznak és így erőteljes „U”-hangot tudunk hallatni. Ezután a has legalsó része is munkába lép – ez már az „M” – hang kiejtésének ideje, amely lassan elhalkul.

Amikor elfogyott a levegő, lassan belélegzünk, hagyunk időt a csöndnek, miközben tovább figyeljük, hogy milyen rezgések jelentkeznek mintegy utóhatásként a test különböző tájain. Az OM mantra nem csak a testre gyakorol különleges hatást, hanem az elmére is. Mester felügyelete nélkül tilos hosszabb ideig gyakorolni. Maradj meg a gyakorlásonkénti 2×3-nál.

Így recitáljuk: ( ne lepődj meg, ha a felvétel hallgatása, vagy recitálása közben először kiráz a hideg, és minden szőrszálad égnek áll…nagyon hatásos! )

174 Hz

285 Hz

396 Hz

417 HZ

432 Hz

528 Hz

639 Hz

741 Hz

852 Hz – Az Istenek Hangja

963 Hz

Források:

https://karmaguru.hu/zambala

http://www.tibet.hu/mantra

http://www.buddhapest.hu/2014/06/buddhista-mantrak.html

https://www.jahndala.hu/2016/09/01/egy-kicsit-bovebben-az-om-mantrarol/

http://www.buddhapest.hu/2012/07/avalokitesvara-mantra-om-mani-padme-hum.html


0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük