Tudatalattid csodálatos hatalma

Hatalmas a te tudatalattid ereje. Ő lelkesít, ő vezérel, s memóriád tárházából ő válogatja ki a neveket, tényeket, eseményeket. Tudatalattid indította meg szívverésedet, ő ellenőrzi vérkeringésedet, szabályozza emésztésedet, asszimilációdat, kiválasztásodat. Ha megettél egy darab kenyeret, tudatalattid alakítja testszövetté, izommá, csonttá, vérré.

Még nem élt a földön olyan bölcs, kinek mindez meg ne haladta volna a látóhatárát. Tudatalattid ellenőrzi tested összes létfontosságú folyamatát és funkcióját, és ismeri minden problémád megoldását. Tudatalattid sosem alszik, sosem pihen. Állandóan szolgálatban van. Könnyen felfedezheted csodatevő hatalmát: egyszerűen közöld vele elalvás előtt, hogy bizonyos dolgot szeretnél elintézve látni. El leszel ragadtatva, amikor felismered, hogy bensődben hatalmas erők szabadulnak fel, s a kívánt célhoz vezérelnek.

Olyan erő és bölcsesség forrása tárul fel előtted, amely magával a mindenhatósággal, avagy a világot mozgató, a bolygókat pályájukon vezérlő, a Napot világításra késztető hatalommal teremt számodra kapcsolatot. Tudatalattidból erednek eszméid, törekvéseid, itt ébrednek jótékony gondolataid. Tudatalattija tette lehetővé Shakespeare számára, hogy olyan igazságokat érezzen meg, amelyek kora átlagemberei előtt rejtve maradtak.

A görög szobrász, Pheidiasz is kétségkívül tudatalattija ösztökélésére faragta márványba és öntötte bronzba a szépséget, rendet, szimmetriát. Ugyanezért festhetett Madonnákat az olasz Raffaello, és komponálhatott szimfóniákat Ludwig van Beethoven. 1951-ben Indiában, a Risikesben működő Jóga Erdei Egyetemen tartottam előadásokat.

Egy Bombayből odalátogató sebésszel beszélgettem. Ő említette meg egy skót sebész, dr. James Esdaille nevét. A skót orvos az éter és a többi modern érzéstelenítési eljárás felfedezése előtt dolgozott Bengáliában. Dr. Esdaille 1843 és 1846 között mintegy négyszáz súlyos operációt hajtott végre, amputációkat, daganatok és rákos elváltozások eltávolítását, valamint különféle szem-, torok- és fülműtéteket.

Operációit kizárólag mentális érzéstelenítéssel végezte. Mint a Risikesben megismert indiai orvos elmondta, dr. Esdaille betegei között rendkívül alacsony, talán két-három százalék volt a műtét utáni elhalálozási arány. A betegek nem szenvedtek a fájdalomtól, és a műtétek során nem fordult elő haláleset. Dr. Esdaille minden egyes betegét hipnotizálta, és azt sugallotta tudatalattijuknak, hogy semmiféle fertőzés vagy mérgezés nem léphet fel.

Ne feledjük, mindez azelőtt történt, hogy Loius Pasteur, Joseph Lister és a többiek felismerték volna a betegségek bakteriális eredetét, és rámutattak volna, hogy a sterilizálatlan műszerek és a virulens organizmusok fertőzésekét okoznak. Az indiai sebész szerint az alacsony halálozási arány és a fertőződések általános elmaradása minden bizonnyal dr. Esdaille szuggesztiójának volt köszönhető, amellyel a betegek tudatalattiját befolyásolta: valamennyien a szuggesztió természetének megfelelően reagáltak.

Egyszerűen varázslatos felismerés: több mint százhúsz éve egy sebész felfedezte a tudatalatti bámulatos, csodákat művelő hatalmát. Nem önt-e el mindannyiunkat a misztikus áhítat, ha megállunk, és elgondolkodunk tudatalattink transzcendentális hatalma fölött? Vegyük figyelembe érzékeken túli érzékelőképességét: a clairvoyance-t (távolbalátás) és a clairaudiencet (távolbahallás) – függetlenségét tértől és időtől – képességét, hogy minden fájdalomtól és szenvedéstől megszabadítson bennünket, valamint hatalmát, amelynek révén valamennyi problémánk megoldását ismeri.

Mindez és sok egyéb azt bizonyítja, hogy oly hatalom és értelem rejtőzik bensőnkben, amely messze meghaladja tudatos intellektusunkat – hát nem csodálatos? Örvendezz hát mindeme tapasztalat kapcsán, és higgy tudatalattid csodatevő hatalmában!

Tudatalattink az Élet Könyve

Bármilyen gondolatot, hitet, véleményt, elméletet vagy dogmát írj, véss vagy préselj tudatalattidba, saját bőrödön tapasztalhatod mindegyiket, mint a körülmények, feltételek, események objektív megvalósulását. Kívül átéled, amit belülre írtál.

Életednek két oldala van: az objektív és a szubjektív, a látható és a láthatatlan, a gondolat és megvalósulása. Gondolataid agyadban születnek, mert ez a tudatos, mérlegelő elme szerve. Ha tudatos, avagy objektív elméd teljes egészében elfogadta a gondolatot, továbbküldi a hasi idegdúcnak, melyet az elme agyának hívnak, s ott testet ölt és tapasztalattá válik az eszme.

Mint már körvonalaztuk, a tudatalatti képtelen ellentmondani. Kizárólag az általad beleírtak alapján cselekedhet. Véglegesnek tekinti tudatos elméd döntéseit és következtetéseit. Ezért dolgozol hát egyfolytában Életed Könyvén, hiszen gondolataid válnak tapasztalataiddá. Az esszé amerikai mestere, Ralph Waldo Emerson írta egyszer: “Az ember nem más, mint amit egész nap gondolt.

A tudatalattit ért befolyás testet ölt

Az amerikai pszichológia atyja, William James mondta, hogy a tudatalattiban rejlik az erő, amely a világot forgatja. Tudatalattid intelligenciája végtelen, és bölcsessége határtalan. Rejtett források táplálják, és ő az élet törvénye. Bármit kényszeríts rá, eget és földet megmozgat annak megvalósítása érdekében.

Helyes eszméket és építő gondolatokat kell tehát rákényszerítened. Azért van oly sok káosz és nyomorúság a világon, mert az emberek többnyire nem értik a tudatuk és tudatalattijuk közötti kölcsönhatás lényegét. Ha e két princípium békés összhangban és harmóniában működik együtt, akkor egészség, boldogság, béke és öröm tölti el életedet.

A tudatos és a tudat alatti elme tökéletes koordinációja nem hagy teret betegségnek és békétlenségnek. Óriási kíváncsiság és csodavárás övezte Hermész sírjának felnyitását, mivel mindenki arra számított, hogy minden korok legnagyobb titkára bukkannak rá odabenn. A titok így hangzott: Odabenn, mind idekünn; fölül ugyanúgy, mint alul. Más szavakkal: amit tudatalattidra erőltetsz, azt viszontlátod a tér három dimenziójában.

Ugyanezt az igazságot nyilatkoztatta ki Mózes, Ézsaiás, Jézus, Buddha, Zoroaszter, Lao-ce, és a történelem összes felvilágosodott bölcse. Amit bensődben igaznak érzel, az feltételek, tapasztalatok és események alakjában ölt testet. Érzet és érzelem kiegyenlíti egymást. Mint a mennyben (saját elmédben), azonképpen itt a földön is (testedben és környezetedben). Ez az élet nagy törvénye.

A természet minden területén találkozhatsz a hatás és ellenhatás, a nyugalom és mozgás törvényeivel. E kettőnek mindig összhangban kell lennie, ez a harmónia és egyensúly feltétele.

Azért születtél, hogy az élet princípiuma ritmikusan és harmonikusan áramolják át rajtad. A belépő mennyiségek áramának fedezniük kell a kilépő mennyiségekét. Az érzelmeknek fedezniük kell az érzeteket. Összes frusztrációd a kielégítetlen vágyakozásból fakad.

Negatív, destruktív, erőszakos gondolataid romboló érzelmeket gerjesztenek, s ezeknek kifejeződési és megvalósulási lehetőséget kell keresniük. Negatív természetűek lévén, gyakorta gyomorfekély, szívbetegség, feszültség, aggályok alakját öltik.

Milyen képed, milyen érzéseid vannak most önmagadról? Léted minden porcikája ezt az érzést fejezi ki. Vitalitásod, tested, pénzügyi állapotod, barátaid, társadalmi helyzeted mind-mind az önmagadról alkotott képet tükrözi.

Ez az igazi értelme a tudatalattidra gyakorolt összes benyomásnak, s ezt fejezed ki életed minden szakaszában. Önmagunknak ártunk a lelkünkben dédelgetett negatív gondolatokkal. Hányszor sebezted már meg magad mérgelődéssel, aggódással, féltékenységgel vagy bosszúvággyal? Ezek a tudatalattidba jutó mérgek. Mindezek nem veled született negatív attitűdök. Tápláld tudatalattidat életadó gondolatokkal, s összes negatív gondolatmintádat kitakaríthatod. Végezd ezt következetesen, és a múlt eltisztul emlékezetedből, és soha fel nem bukkan benne ismét.

A tudatalatti bőrdaganatot gyógyít

Mi lehet meggyőzőbb bizonyítéka a tudatalatti gyógyító hatalmának, mint saját gyógyulásom története? Több mint negyven évvel ezelőtt imádkozással szüntettem meg magamon egy rosszindulatú bőrelváltozást. Mély pszichológiai tudással volt megáldva a lelkész, aki elmagyarázta nekem a 139. zsoltár legbensőbb értelmét: “… könyvedben ezek mind meg voltak írva: a napok is, amelyeken formá ‘tatni fognak; holott egy sem volt még meg közülük.”

Mint elmondotta, a könyv szó itt a tudatalattimat jelenti, ami egyetlen, láthatatlan sejtből megformálta és kialakította összes szervemet. Hangsúlyozta, hogy tudatalattim ugyanúgy, ahogy létrehozta, újjá is teremtheti és meg is gyógyíthatja testemet, a benne rejlő tökéletes minta alapján.

A lelkész előhúzta óráját, és így szólt: “Ezt az órát valaki elkészítette. Az eszmének legelőször az órásmester elméjében kellett alakot öltenie, s az óra csak azután válhatott objektív valósággá. Ha pedig elromlik, készítője nyilván meg tudja javítani.” Barátom rámutatott: a testemet teremtő tudatalatti intelligencia az órásmesterhez hasonlatos, és pontosan tudja, hogyan gyógyítsa, hogyan állítsa helyre, hogyan irányítsa testem összes létfontosságú folyamatát és funkcióját, de mindehhez, nekem kell biztosítanom számára az egészség tökéletes eszméjét.

Ez lesz az ok, a gyógyító hatás pedig az okozat. Nagyon egyszerű imát választottam:

Testemet és annak összes szerveit tudatalattim végtelen intelligenciája alkotta. Tudatalattim tudja, hogyan gyógyítson meg engem. Az ő bölcsessége teremtette összes szervemet és szövetemet, izmaimat, csontjaimat. Bensőmnek ez a végtelen gyógyereje most lényem valamennyi atomját átalakítja, hogy minden porcikámban egészséges legyek. Köszönettel adózom a gyógyulásért, mert tudom, hogy most is gyógyulok. Csodálatosak bensőm teremtő intelligenciájának a művei.”

Naponta kétszer-háromszor, fennhangon elimádkoztam ezt az egyszerű fohászt. Alig három hónap múlva bőröm ismét ép és egészséges volt. Mit is tettem? Az épség, szépség, tökély életadó gondolat-mintáit továbbítottam tudatalattim számára, és ezzel a bajaimért felelős összes negatív képzetet és mintát kiirtottam onnét. Mert semmi sem jelenik meg testeden, hacsak annak szellemi megfelelője előbb be nem fészkeli magát elmédbe. S mialatt a szüntelen bátorítással megváltoztatod elmédet, testedet is megváltoztatod. Ez minden gyógyulás alapja…

A tudatalatti ellenőrzi szervezetünk működését

Lehetsz ébren, vagy alhatsz mélyen az ágyadban, tudatalattid szüntelen, fáradhatatlan tevékenysége tested összes életfolyamatát ellenőrzi, és ehhez nincs szüksége tudatos elméd közreműködésére. Szíved például álmodban is ritmikusan dobog, tüdőd sem tétlenkedik, a belégzés és kilégzés folyamata, amelynek során véred friss levegőt abszorbeál, ugyanúgy folytatódik, mintha ébren lennél.

Tudatalattid szabályozza emésztési folyamataidat és mirigyeid működését, nem is beszélve szervezeted többi rejtélyes tevékenységéről. Borostád sem vizsgálja, alszol-e, vagy felébredtél: egyfolytában növekszik. Szakemberek szerint a bőr több verejtéket választ ki alvás közben, mint éber állapotban. Szemeid, füleid, egyéb érzékeid alvás közben is aktívak.

Számos híres tudós találta meg alvás közben a megoldást legbonyolultabb problémáira. Megálmodták a választ. Szíved és tüdőd normális ritmusát, gyomrod és emésztőszerveid tevékenységét gyakorta befolyásolja tudatos elméd a félelem és aggodalom, az idegesség és a depresszió révén. Az ilyen gondolatminták zavarják tudatalattid harmonikus működését.

Mikor elméd nyugtalan, legjobban teszed, ha lazítasz, elengeded magad, lecsillapítod gondolataid sebesen pörgő kerekét. Fordulj tudatalattidhoz, szólítsd fel, hogy teremtsen békét, harmóniát, isteni rendet. Meglátod, egykettőre helyreáll tested összes funkciója. Gondod legyen rá, hogy erélyesen és meggyőződéssel szólj tudatalattidhoz: engedelmeskedni fog parancsodnak.

Tudatalattid életed megőrzésére és egészséged helyreállítására törekszik, bármi áron. Az ő hatására szereted gyermekeidet, ami újabb példája a mindenfajta élet megőrzésére irányult ösztönös vágynak. Tegyük fel például, hogy véletlenül romlott ételt ettél. Tudatalattid gondoskodik róla, hogy kihányd. Ha méreg jut szervezetedbe, tudatalattid tesz róla, hogy semlegesítődjék. Bízd magad mindenestül tudatalattid csodatévő hatalmára, és egészséged maradéktalanul helyreáll.

Állítsd szolgálatodba tudatalattidat!

Mindenekelőtt fel kell ismerned, hogy tudatalattid folyton dolgozik. Éjjel-nappal aktív, akár kihasználod, akár nem. Ő építi testedet, bensődnek ezt a csöndes folyamatát azonban tudatosan nem érzékelheted, nem hallhatod. Csak tudatos elméddel lehet közvetlen kapcsolatod, a tudatalattiddal nem. Foglald hát el tudatodat azzal, hogy mindig a legjobbra számítasz, s csupa kellemes, igaz, korrekt és jóleső dolgon alapuljanak megszokottá váló gondolataid.

Kezdd el máris! Ügyelj tudatos gondolataidra, hiszen szíved-lelked mélyén tudod, hogy tudatalattid mindig a megszokott gondolataidat követve keres kifejeződési, megnyilvánulási lehetőséget. Jusson eszedbe: ahogy a csőben áramló víz követi a cső alakját, ugyanúgy követi az élet rajtad átáramló princípiuma gondolataid természetét.

Jelentsd ki, hogy a tudatalattidban jelen lévő gyógyító hatalom harmónia, egészség, békesség, öröm, bőség alakjában áramlik rajtad keresztül. Úgy tekints e hatalomra, mint eleven intelligenciára, kellemes, bájos útitársra. Rendíthetetlenül higgy folyamatos áramlásában, amely élénkít, inspirál és felvirágoztat. Éppen ezt az eredményt fogod elérni. Amiként hiszel, akként adatik meg néked.

Az elsorvadt látóidegek meggyógyulása

Madame Bire gyógyulásának jól ismert, kellőképpen alátámasztott történetét a franciaországi Lourdes gyógyintézetének archívumában jegyezték fel. A vak asszony látóidegei elsorvadtak, hasznavehetetlenek voltak.

Lourdes-i látogatásának eredményét ő maga csodálatos gyógyulásnak minősítette. A McCall’s magazin 1955. novemberi száma közölte Ruth Cranston, egy protestáns hölgy beszámolóját a Lourdes-i gyógyulások kutatása során tapasztaltakról. Madame Bire esetéről a következőket írja:

“Hihetetlen módon Lourdes-ban visszanyerte látását, noha látóidegei továbbra is élettelenek és haszontalanok maradtak, amint azt ismételt vizsgálatok alapján több orvos is tanúsította. Az egy hónappal később végzett felülvizsgálat normális látási mechanizmust talált. Az azon frissiben végzett orvosi vizsgálatok viszont csak azt állapíthatták meg, hogy Madame Bire »halott szemekkel lát«.”

Magam is többször ellátogattam Lourdes-ba, és több gyógyulásnak is tanúja voltam. Amint a következő fejezetben bővebben részletezzük, a világ számos keresztény és nem keresztény fürdőhelyén sor kerül csodás gyógyulásokra. Madame Bire természetesen nem a fürdő vizének, hanem saját, a hitére reagáló tudatalattijának köszönhette gyógyulását.

Tudatalattijának gyógyító princípiuma engedelmeskedett gondolatai természetének. A hit nem más, mint a tudatalatti gondolata. Arra törekszik, hogy igaznak fogadhasson el valamit. Az elfogadott gondolat automatikusan kifejezést talál. Madame Bire nyilvánvalóan mélységes hittel és várakozással a szívében ment a fürdőhelyre, lelke mélyén tudta, hogy gyógyulásra lel.

Tudatalattija ennek megfelelően cselekedett, felszabadította a mindenkor jelen lévő gyógyító erőket. A tudatalatti, amely létrehozta a szemet, természetesen képes rá, hogy visszaadja a halott látóideg életét. Amit a teremtő princípium teremtett, azt helyre is tudja állítani. Amilyen a te hited, akképpen adatik tenéked.

Hogyan ültessük a tökéletes egészség képzetét tudatalattinkba

Dél-Afrikában, Johannesburgban találkoztam egy protestáns tiszteletessel, aki elmondta, milyen módszerrel ültette a tökéletes egészség képzetét tudatalattijába. Tüdőrákja volt. Saját kézírásában kaptam meg eljárását, amelyet szó szerint idézek:

“Naponta többször, nagy odaadással lazítottam szellemileg és fizikailag is. Testem lazítását szavakkal segítettem”:

“Lábfejem elernyed, bokám elernyed, lábaim elernyednek, hasam izmai elernyednek, szívem és tüdőm elernyed, elmém elernyed, egész lényem teljesen ellazul.”

Mintegy öt percen belül kábult, álmos állapotba kerültem. Ekkor megerősítettem magamban a következő igazságot:

– „Isten tökéletessége fejeződik most ki bennem, a tökéletes egészség eszméje tölti el tudatalattimat. Istennek róla alkotott képe tökéletes kép, tudatalattim pedig az Isten elméjében rejlő tökéletes képpel tökéletes összhangban alkotja újjá testemet.”

A tiszteletes gyógyulása igazán figyelemre méltó volt. Módszere könnyű, egyszerű lehetőség arra, hogy tudatalattinkba ültessük a tökéletes egészség képzetét. További csodálatos mód nyílik ugyanerre a fegyelmezett vagy tudományos képzelet révén.

Egy funkcionális paralízisben szenvedő férfinak azt tanácsoltam, elméjében fessen mozgékony képet önmagáról, amint irodájában járkál, az íróasztalra támaszkodik, felveszi a telefont, s mindazt teszi, amit gyógyultan is tenne. Elmagyaráztam neki: tudatalattija el fogja fogadni ezt a képet és a tökéletes egészségről kialakított eszmét. A beteg egészen beleélte magát szerepébe, és tényleg az irodájában érezte magát.

Tudta, hogy tudatalattija végre határozott irányban dolgozhat. Tudatalattija volt a film, amire felvette a fenti képsort. Heteken át sűrűn ismételgette ezt a kondicionálást, míg egy napon felesége és ápolónője elrendezték, hogy a telefon az ő távollétükben szólaljon meg. A betegnek több méter távolságot kellett megtennie, hogy felvehesse a telefont -képesnek bizonyult rá.

Abban az órában gyógyult meg. Tudatalattijának gyógyító ereje engedelmeskedett a lelki szemei előtt pergő képsornak, és bekövetkezett a gyógyulás. Betegünkben lelki akadály gátolta, hogy agyának impulzusai eljussanak a lábáig, ezért mondhatta, hogy nem tud járni. Figyelmét a bensőjében rejlő gyógyerőre koncentrálva a kellő mederbe terelte a gyógyító hatalom áramlását, s így felkelhetett és járhatott. És amit könyörgésetekben kértek, meg is kapjátok azt, ha hisztek. (Máté 21:22.)

Vajon hogyan tudom felhasználni ezt a hatalmat? Elolvasom az egész forrásanyagot: Elolvasom

Forrás: Dr. Joseph Murphy – Tudatalattid csodálatos hatalma

0 hozzászólás

Véleménye van? Szóljon hozzá!

Csatlakozni szeretne a vitához?
Bátran tegye meg!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük